"อนุกูล" ปลัด พม. ลงนาม MOU ม.อุบลฯ - ม.ราชภัฏอุบลฯ สร้างงานวิจัย - นวัตกรรม ยกระดับการทำงานช่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567

"อนุกูล" ปลัด พม. ลงนาม MOU ม.อุบลฯ - ม.ราชภัฏอุบลฯ สร้างงานวิจัย - นวัตกรรม ยกระดับการทำงานช่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2567 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.) และระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (มรภ.อบ.) โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


นายอนุกูล กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายต่อบทบาทและภารกิจของกระทรวง พม. อาทิ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร วิกฤตเด็กเกิดน้อย ในขณะที่สัดส่วนผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กระทรวง พม. จำเป็นต้องยกระดับการทำงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านสังคมให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อาทิ เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ครอบครัว คนพิการ และกลุ่มเปราะบางนายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. เห็นถึงโอกาสการเป็นหุ้นส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในครั้งนี้ และได้กำหนดเป้าหมายร่วมกัน 4 ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1. ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 2. ร่วมกันส่งเสริม และผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 3. ร่วมกันในการศึกษา ค้นหา วิจัยการสร้างนวัตกรรมทางสังคมตามบริบทของพื้นที่ และ 4. ร่วมกันสร้างการสื่อสารทางสังคม และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สอดคล้องกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การผนึกกำลังความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง การสร้าง Mindset ให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลคนกลุ่มเปราะบาง การเสียสละเพื่อชุมชนและสังคม ตลอดจนพัฒนาให้นักศึกษามีจิตสาธารณะที่ไม่สามารถหาได้จากในชั้นเรียน นำไปสู่การพัฒนาตนเองให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านองค์ความรู้ ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถเติมเต็มให้กับบุคลากรของกระทรวง พม. เพื่อนำไปปรับประยุกต์ในการให้บริการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #mou

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น