พม. จัดอบรมกม.จ้างงานคนพิการหน่วยงานภาครัฐ ดันนโยบายส่งเสริมและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้แก่คนพิการ...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

พม. จัดอบรมกม.จ้างงานคนพิการหน่วยงานภาครัฐ ดันนโยบายส่งเสริมและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้แก่คนพิการ...S


เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 1) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้แก่คนพิการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมี นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร


นายกันตพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ การบริการด้านอาชีพให้แก่คนพิการ รวมถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ต่อคนพิการ 1 คน เศษของ 100 คนถ้าเกิน 50 คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน เข้าทำงานตามมาตรา 33 หรือการให้สัมปทาน จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ โดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้ มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35 รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนวทางแก้ไขให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน 


ทั้งนี้ จากสถิติการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 มีการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 จำนวน 3,631 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.13 กระทรวง พม. โดย พก. จึงได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 1) เพื่อส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้แก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมผู้อื่นในสังคม ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานคนพิการ บรรยาย เรื่อง ประสบการณ์ด้านการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 33 บรรยาย เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ มาตรา 35 และบรรยาย เรื่อง ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และหน่วยงานระดับกรม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 320 คน เข้าร่วมการประชุม


“การรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐ หากมอบหมายงานที่เหมาะสมกับศักยภาพ ความสามารถที่เขาทำงานได้ จะพบว่าคนพิการนั้นทำงานได้ดีไม่แพ้คนปกติ แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญสำหรับการมีงานทำของคนพิการ คือ ทัศนคติของคนในสังคมที่ยังมองว่าความพิการเป็นปัญหา เป็นอุปสรรคสำหรับการทำงาน หรือการใช้ชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นภาระกับผู้อื่นซึ่งเป็นการปิดกั้นโอกาสในการมีงานทำของคนพิการ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในครั้งนี้จะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้น สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ไม่เพียงทำให้คนพิการมีรายได้เลี้ยงตนเอง เลี้ยงครอบครัวเท่านั้น แต่ยังทำให้คนพิการได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ” นายกันตพงศ์ กล่าวในตอนท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น