”คารม“ เผย แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เตรียมเฮ กลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์ 1 เม.ย.- 15 พ.ค. ไม่ต้องขอ Re-entry - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2567

”คารม“ เผย แรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เตรียมเฮ กลับบ้านร่วมประเพณีสงกรานต์ 1 เม.ย.- 15 พ.ค. ไม่ต้องขอ Re-entry


เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 67 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเห็นชอบพิจารณาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2567 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้า-ออก

นายคารม กล่าวว่า ผู้ได้รับการผ่อนผันจะต้องเป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ได้รับการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non L-A Visa) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้พี่น้องแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่มาทำงานในประเทศไทย สำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงระยะเวลาผ่อนผันเจ้าหน้าที่จะประทับตราอนุญาตให้เดินทางออก - เข้าราชอาณาจักรในหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (Re-Entry Permit) แต่หากประสงค์จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 หรือยังไม่ทราบกำหนดการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยที่แน่ชัด จะต้องยื่นคำขอ Re-Entry ตามปกติ มิฉะนั้นการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวผู้นั้นเป็นอันสิ้นสุด

“กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ ในระหว่างนี้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะเร่งยกร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้แล้วเสร็จและแจ้งแนวทางให้นายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงาน 3 สัญชาติทราบต่อไป“ นายคารม กล่าว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น