พม. จับมือ กทม. เตรียมพร้อม “คนพิการ” ส่งเสริมอาชีพ Call and Chat Agent นำร่อง 50 เขต กทม.งานภาครัฐ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พม. จับมือ กทม. เตรียมพร้อม “คนพิการ” ส่งเสริมอาชีพ Call and Chat Agent นำร่อง 50 เขต กทม.งานภาครัฐ


เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ 1-3 ชั้น 3 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นางสาวสนธยา บุณยภูษิต รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวความร่วมมือในการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพ Call and Chat Agent พนักงานรับสายและตอบคำถาม ผ่านโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ โดยมี นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกล่าวความร่วมมือด้วย ซึ่งกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมคนพิการและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพพนักงานรับสายและตอบคำถามผ่านโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ หรือ Call and Chat Agent โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะในสายงานอาชีพดังกล่าว ซึ่งจะได้รับการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 จากกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการจ้างงานในหน่วยงานราชการ ต่อไปกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม.) โดย พก.มุ่งส่งเสริมและสร้างโอกาสทางสังคม ควบคู่กับการพัฒนาทุนมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ ส่งเสริมให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก การศึกษา การจัดสวัสดิการ โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ เพื่อสร้างโอกาสและการมีงานทำของคนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ของกฎหมาย ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สนับสนุนและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสู่การมีงานทำ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ทั้ง Soft Skill และ Hard Skill รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ และนำไปต่อ ยอดในการดำรงชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนต่อไป และใช้ศักยภาพในการพัฒนาประเทศด้วยองค์ความรู้ที่เหมาะสมและมีตลาดงานรองรับทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2567 กระทรวง พม. โดย พก. ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ กว่า 12,000 คน ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถประกอบอาชีพได้จริง เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และที่สำคัญได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ในการเตรียมความพร้อมคนพิการและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ เพื่อส่งเสริมอาชีพพนักงานรับสายและตอบคำถามผ่านโทรศัพท์และช่องทางออนไลน์ หรือ Call and Chat Agent จำนวน 100 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมทักษะในสายงานอาชีพภายใต้การอบรมครั้งนี้จะได้รับการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 จากกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติงานทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร พก. ต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมผู้อื่นในสังคม รวมทั้งเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการจ้างงานในหน่วยงานราชการ ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น