พม. ร่วมประชุมอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา หนุนการดูแลคนพิการแบบองค์รวมในสถานการณ์ฉุกเฉิน...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พม. ร่วมประชุมอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา หนุนการดูแลคนพิการแบบองค์รวมในสถานการณ์ฉุกเฉิน...S


เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนหัวหน้าองค์กรอาเซียนเฉพาะสาขาด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD Leader) ของประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวศศิพิมพ์ อร่ามพิบูลกิจ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ในฐานะผู้ประสานงานหลัก SOMSWD ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 18 (18th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development: 18th GO-NGO Forum) ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม


นางสาวสุนีย์ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ และประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนายชินชัย ชี้เจริญ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยในฐานะผู้แทน NGO ของประเทศไทย ซึ่งในโอกาสนี้ ผู้แทนกระทรวง พม. ได้เข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และแนวทางการคุ้มครองทางสังคมเพื่อคนพิการอย่างครอบคลุม” พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการในประเทศไทยให้ได้รับการดูแลแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน ผ่านการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม นอกจากนี้ ได้กล่าวถึงความความท้าทายของสถานการ์ณฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพสังคม รวมถึงคนพิการ สตรี และกลุ่มคนเปราะบาง ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย


นางสาวสุนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 18 เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 19 (19th Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD) and Related Meetings) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิดหลัก “การคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (Responsive Social Protection in the Changing World)” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม.หนึ่งเดียว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น