พม. หนุนลงทุนพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่อาเซียนควรให้ความสำคัญ..S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พม. หนุนลงทุนพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่อาเซียนควรให้ความสำคัญ..S


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ผต.พม.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 18 (18th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development: 18th GO-NGO Forum) การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการทบทวนในระยะครึ่งแผนของแผนงาน SOMSWD ปี 2564 - 2568 และการหารือกับภาคีเครือข่ายอาเซียน (Workshop on the Mid-term Review of the SOMSWD Work Plan 2021-2025 and Dialogue with ASEAN Partners) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ และประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นายชินชัย ชี้เจริญ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวศศิพิมพ์ อร่ามพิบูลกิจ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวง พม. เข้าร่วมประชุม ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม


นางสาวสุนีย์ กล่าวว่า ในช่วงเช้า คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุม 18th GO-NGO Forum โดยมีการอภิปรายในหัวข้อ "การเสริมพลังผู้สูงอายุด้วยการคุ้มครองทางสังคมอย่างบูรณาการ" (Empowering older persons through integrated social protection) ซึ่งที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อผู้สูงอายุ และชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเน้นย้ำว่าการลงทุนเพื่อการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่อาเซียนควรให้ความสำคัญ ซึ่งการจัดการกับความท้าทายที่เกิดจากประชากรสูงวัยในอาเซียนควรเป็นการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม


นางสาวสุนีย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับช่วงบ่าย คณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการทบทวนในระยะครึ่งแผนของแผนงาน SOMSWD ปี 2564 - 2568 และการหารือกับภาคีเครือข่ายอาเซียน ซึ่งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานระยะครึ่งแผนแรกของ SOMSWD และแนวทางการดำเนินงานต่อไปในระยะครึ่งแผนหลัง โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการแสวงหาความร่วมมือของอาเซียนร่วมกับประเทศคู่เจรจาอาเซียน หรือองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงบทบาทการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนในฐานะผู้ประสานงาน และผู้ให้คำแนะนำแก่ประเทศสมาชิกในการเข้าร่วมและดำเนินโครงการตามแผนงาน SOMSWD


นางสาวสุนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 18 การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการทบทวนในระยะครึ่งแผนของแผนงาน SOMSWD ปี 2564 - 2568 และการหารือกับภาคีเครือข่ายอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 19 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (19th Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development (SOMSWD) and Related Meetings) ภายใต้แนวคิดหลัก “การคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป (Responsive Social Protection in the Changing World)” ซึ่งมีกำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม.หนึ่งเดียว #อาเซียน #SOMSWD

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad