พก.ร่วมกับส.สภาคนพิการฯ ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พก.ร่วมกับส.สภาคนพิการฯ ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป ซึ่งประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยในปี 2566 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ” (United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities)

สำหรับกิจกรรมและรูปแบบของการจัดงานได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับประเด็นหลัก (Theme) ขององค์การสหประชาชาติ และคำนึงถึงการเข้าถึงและรองรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึงในการเข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ดังนี้ 1) การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 2) การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการและหน่วยงาน/องค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 3) การปาฐกถา และการแสดงศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ 4) การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านคนพิการ และ 5) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่เป็นผลงานและฝีมือของกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. กว่า 200 บูธ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และบุคคลทั่วไป กว่า 2,500 คน 

การจัดงานในครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป คนพิการได้รับทราบนโยบายและมาตรการ แนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ และส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ในทุกภาคส่วนของสังคม ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยมุ่งสานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการบนฐานของกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการที่สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนงาน ภายใต้ Campaign “EQUAL” มุ่งมั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียม  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad