ม.นวมินทราธิราช จัดกิจกรรมกิจกรรม ประกวด IMD Ambassador เฟ้นหาตัวแทนทำหน้าที่พีอาร์และสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ม.นวมินทราธิราช จัดกิจกรรมกิจกรรม ประกวด IMD Ambassador เฟ้นหาตัวแทนทำหน้าที่พีอาร์และสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 66 คณะวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินธราธิราช จัดกิจกรรมการประกวด IMD Ambassador เพื่อเป็นตัวแทน ส่งเสริม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในสื่อสังคมออนไลน์ และสื่อในช่องทางอื่นๆ ณ อาคารนวมินทร์ 1 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโดย สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และมีกรรมการ 4 ท่าน คือ คุณมณสิการ รามจันทร์ บรรณาธิการข่าวสำนักข่าวพิมพ์ไทย , คุณนิธิพร แสงทอง มิสแกรนด์แพร่ 2020, อาจารย์ ดร.นิสากร นครเก่า ประธานหลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ และอาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย อาจารย์ประจำหลักสูตร ศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ และทีมงานกองประกวด Tourism World Organization 2012ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวทีการประกวดได้จำลองเวทีการประกวดจริงอย่างมืออาชีพได้ให้นักศึกษาผู้เข้าประกวดและเพื่อนๆที่ส่งเสียงเชียร์ได้เรียนรู้ร่วมกัน ถึงการแสดงออกทางความคิดและบุคลิกภาพอย่างสร้างสรรค์ เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการปฏิบัติจริง นอกจากเป็นการสอนวิชาชีพด้านหนึ่งแล้วยังเป็นการสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีสร้างการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี จนสามารถได้รับ IMD Ambassador ที่ผ่านเวทีการคัดเลือกตามกติกาและมีมติอย่างเอกฉันท์
สำหรับวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นั้น มี 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรศศ.บ. นวัตกรรมการบริการ หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการสร้างนวัตกรรมการบริการ เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และฝึกทักษะปฏิบัติงานจริงในธุรกิจการบินและสถานพยาบาล 2. หลักสูตร รป.บ. การบริหารและจัดการเมือง หลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการบริหารและจัดการเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน อันเป็นรากฐานสำคัญแห่งมหานครและท้องถิ่น และ 3. หลักสูตร วท.ม. การพัฒนาและจัดการเมือง หลักสูตรปริญญาโทสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและจัดการเมืองอย่างครอบคลุมทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน


ทั้งนี้ความเป็นมาของ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สังกัด กรุงเทพมหานคร ชื่อเดิมว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556ปัจจุบันมหาวิทยาลัยประกอบด้วย 7 ส่วนงาน คือ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยพัฒนามหานคร และวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โดยมีศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ เป็นอธิการบดี ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมาจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ซึ่งได้ถือกำเนิดเมื่อวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2455 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าอยู่หัวทรงสละทรัพย์สินส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินและสร้างโรงพยาบาลวชิรพยาบาลพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อเป็นสาธารณสถานในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บไข้ ส่วนคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มาจากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ซึ่งเป็นสถานศึกษาด้านการพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือกำเนิดจากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยวชิรพยาบาล ที่ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เน้นการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของเมือง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์เขตเมือง และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานคร ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง และเครือข่ายการพัฒนาเมือง และ การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งเมือง (City University) อันดับ 1 ในอาเซียน” ภายในปี พ.ศ. 2569
สนใจศึกษาต่อและติดตามข่าวได้ ที่ https://www.nmu.ac.th/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad