ผู้บริหาร UN ชื่นชมบทบาท รมว.พม. "วราวุธ" ประธานการประชุมว่าด้วยประชากรประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APPC) ครั้งที่ 7 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ผู้บริหาร UN ชื่นชมบทบาท รมว.พม. "วราวุธ" ประธานการประชุมว่าด้วยประชากรประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APPC) ครั้งที่ 7


เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่ ห้อง ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมว่าด้วยประชากรประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 7 (Seventh Asian and Pacific Population Conference : APPC) และให้เกียรติเป็นผู้อภิปรายในการเสวนาโต๊ะกลมหัวข้อ “Population Synamics, Sustainable Development and Climate Change”ร่วมกับ 1) Mr. John Wilmoth ผู้อำนวยการกองประชากร United Nations Department of Social and Economic Affairs (DESA) 2) Ms. Laisa Bulatale นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสตรีจาก Fiji และ 3) Ms. Sadekshya Aryal ผู้แทนภาคเอกชนจากประเทศเนปาล ทั้งนี้ ผู้อภิปรายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อท้าทายระดับประเทศและภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประชากร และได้หยิบยกข้อท้าทายที่สำคัญ อาทิ การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ การเลือกปฏิบัติ และการรับมือกับปัญหาอัตราการเกิดต่ำ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย เป็นต้นนายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ตนพร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการหารือทวิภาคี กับ Ms. Diene Kieta รองผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ซึ่งได้ชื่นชมบทบาทการเป็นประธานการประชุม APPC ครั้งที่ 7 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. และมีความยินดีที่ประเทศไทยให้ความสำคัญกับคำว่า “Human Security” ที่มีความครอบคลุมการพัฒนาประชากรในหลายประเด็น อาทิ การวางแผนครอบครัว สิทธิสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ และการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ รวมถึงแสดงความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับกระทรวง พม. ในอนาคตนายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า Ms. Diene Kieta ในนามของเลขาธิการสหประชาชาติ ยังได้เรียนเชิญตนเข้าร่วมการประชุม Commission on Population and Development สมัยที่ 57 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาประชากรที่โดดเด่นของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมีประชากรที่ครอบคลุมร้อยละกว่า 60 ของประชากรทั้งหมดของโลก สำหรับเวทีการประชุมด้านประชากรระดับโลก ในเดือนเมษายน 2567
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พม.หนึ่งเดียว #อาเซียน #APPC #ESCAP #พม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น