เปิดตัวโครงการ CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน ภาคใต้ สร้างแกนนำเยาวชน เฝ้าระวัง และลดปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เปิดตัวโครงการ CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน ภาคใต้ สร้างแกนนำเยาวชน เฝ้าระวัง และลดปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ


เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เพจ Because we care จัดโครงการ CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน เทคนิคการช่วยเหลือ และช่องทางการส่งต่อเมื่อเกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนนำไปขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างการรับรู้ที่ดีในการป้องกันการกระทำความรุนแรงอย่างเข้มแข็งต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฯ


นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยขณะนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงมากมาย มีความซับซ้อนอันเกิดจากปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ล้อมรอบตัวเด็กมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงปัญหาที่แฝงมากับสื่อสังคมออนไลน์ นำไปสู่การล่อลวง ส่งผลเสียทั้งทางร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรง จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีป้องกัน ช่วยเหลือ และช่องทางการส่งต่อเมื่อเกิดความรุนแรงในเด็กและเยาวชน โดยร่วมกับเพจ Because we care เปิดตัวโครงการ CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคแรก และภาคใต้เป็นภาคที่สอง ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการอบรมสร้างแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เพื่อนำไปขยายผลในระดับพื้นที่ ในเรื่องเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ กิจกรรมต้านภัย ยาเสพติด และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการช่วยเหลือสังคมตลอดจนสามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังไม่ให้ เกิดความรุนแรง ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนนำไปสู่สังคมที่ปลอดภัยกับทุกช่วงวัย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นการบรรยายให้ความรู้ และการฝึกปฏิบัติแก่สภาเด็กและเยาวชนภาคใต้ จำนวน 14 จังหวัด และเด็กและเยาวชนในโรงเรียนมหาวชิราวุธ  จำนวน 350 คน โดยมีบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โทรีเซนไทย เอยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) เพจ Because we care และหน่วยงานอื่น ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ CYC Plus รู้ รักในวัยเรียน มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการถูกกระทำความรุนแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะในรูปแบบการล่วงละเมิด การทารุณกรรม การใช้แรงงาน รวมถึงภัยจากโลกออนไลน์ ดังนั้น การให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงรู้จักช่องทางในการช่วยเหลือส่งต่อเมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในเด็กและเยาวชน จึงมีความสำคัญ อย่างยิ่ง เพราะนอกจากเด็กและเยาวชนเหล่านี้จะดูแลตนเองได้เมื่อเกิดอันตรายแล้ว ยังสามารถเป็นแกนนำ สำคัญในการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไปได้อีกด้วยนางอภิญญา เน้นย้ำ ปัญหาความรุนแรงของสังคมในยุคปัจจุบัน ที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงปัญหาที่แฝงมากับ สื่อสังคมออนไลน์ เด็กและเยาวชนจะต้องรู้เท่าทัน และสามารถปฏิบัติตนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากความรุนแรงเหล่านี้ได้ ตลอดจนสามารถใช้ช่องทางในการสื่อสาร แจ้งเหตุ ส่งต่อ ได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น หากพบเห็นการกระทำ ปัญหาความรุนแรง ไม่ว่าจะรูปแบบใด สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 และแอพพลิเคชั่นคุ้มครองเด็ก แอพพลิเคชั่นไลน์ ESS Help me หรือเพจ Because we care ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad