รมว.คลังแต่งตั้ง "ชูฉัตร ประมูลผล "เป็นเลขาธิการ คปภ. โดยความเห็นชอบครม. นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รมว.คลังแต่งตั้ง "ชูฉัตร ประมูลผล "เป็นเลขาธิการ คปภ. โดยความเห็นชอบครม. นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป


สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้ง นายชูฉัตร  ประมูลผล เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) คนใหม่ นับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงการคลัง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นเลขาธิการ คปภ. คนที่ 4 ถัดจาก ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 และครบวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายชูฉัตร  ประมูลผล เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สำคัญในทุกมิติของการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย มากกว่า 30 ปี ตั้งแต่กรมการประกันภัยจนมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาธิการ คปภ. นายชูฉัตรฯ ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ ด้านกำกับ ของสำนักงาน คปภ. ที่กำกับดูแลครอบคลุมทั้งการกำหนดมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย การกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการกำกับการลงทุน เคยเป็นรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ที่กำกับดูแลงานด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบบริษัทประกันภัย และมีประสบการณ์ทำงานทั้งในด้านการส่งเสริมการประกันภัย และด้านการบริหารองค์กรอีกด้วย 

ด้านคุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Business Administration, Angelo State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงต่าง ๆ อาทิเช่น หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 หลักสูตรบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 31 และหลักสูตรผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น