พม. จับมือ กกต. อำนวยความสะดวกคนพิการหรือผู้สูงอายุ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือ กกต. อำนวยความสะดวกคนพิการหรือผู้สูงอายุ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า...D


เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 66 เวลา 07.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมและร่วมอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สนับสนุนการจัดการสถานที่เลือกตั้งสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พก. 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ. สมุทรปราการ 2) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา 3) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จ. ชลบุรี 4) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จ. นนทบุรี และ 5) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จ. อุบลราชธานี เป็นหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันนี้ (7 พ.ค. 66) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่อยู่ในการคุ้มครองของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการในสังกัด พก. ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้ง
นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 92 ระบุว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ในการออกเสียงลงคะแนน ให้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้เป็นพิเศษ ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20 (4) การยอมรับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการ ทั้งนี้ จากสถิติคนพิการที่บัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2,167,745 คน โดยเป็นคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 2,059,578 คน แบ่งเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย จำนวน 1,083,715 คน รองลงมาคือคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย จำนวน 296,269 คน และคนพิการทางการเห็น จำนวน 181,809 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 66)
นางสาวสราญภัทร กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. โดย พก. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินแนวทางและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิในการเลือกตั้ง โดยให้ความรู้และแนะนำวิธีการเข้าถึงใช้สิทธิเลือกตั้ง พร้อมอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ ไว้เป็นพิเศษ อาทิ 1) จัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในคูหาออกเสียงเลือกตั้ง ได้แก่ ขนาดคูหาสำหรับรถเข็นวีลแชร์ ทางลาด ที่จอดรถสำหรับคนพิการ ป้ายข้อมูลข่าวสาร บัตรทาบ เป็นต้น 2) ป้ายแสดงวิธีการและขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 3) จัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) อำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ โดยให้ กปน. หรือบุคคลที่ไว้วางใจ เข้าไปในคูหาเพื่อช่วยลงคะแนน โดยถือเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับ รวมไปถึง การจัดทำและสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่ทุกคนเข้าถึงได้ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย ที่ร่วมอำนวยความสะดวกกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วย

ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง และเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งนับเป็นหนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียงสำคัญ ที่จะร่วมพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญกับการใช้สิทธิเลือกตั้ง และขอเชิญชวนคนพิการหรือผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 วันนี้ (7 พ.ค. 66) สำหรับผู้ที่ลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น