พม. จับมือสถานประกอบกิจการ จ.ระนอง จ้างงานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สร้างรายได้...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือสถานประกอบกิจการ จ.ระนอง จ้างงานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สร้างรายได้...D


เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง กับ สถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีรับมอบศาลจำลองจากองค์การ Operation Underground Railroad (O.U.R) ซึ่งมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วม ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง


นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐที่รับผิดชอบด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางเป็นสำคัญ ด้วยการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างไม่เลือกปฏิบัติ  และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย เพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการสากล. สำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เป็นแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  แต่ถูกผู้กระทำความผิดนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ส่งผลให้ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้ และสูญเสียหลายโอกาสในชีวิตไป ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงให้ความช่วยเหลือ ด้วยการส่งเสริมให้มีงานทำ สร้างรายได้ในสถานประกอบกิจการในพื้นที่อย่างเต็มที่ 


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ จึงมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างงานผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวง พม. โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง กับ สถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีรายได้ระหว่างอยู่ในความคุ้มครองสวัสดิภาพ มีหลักประกันว่ามีสถานประกอบกิจการรองรับการทำงานและพร้อมที่จะจ้างงานผู้เสียหายที่อยู่ในการดูแลของสถานคุ้มครองฯ และตอบสนองความต้องการแรงงานของสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการเยียวยาคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้กับผู้เสียหาย และป้องกันบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่ให้ถูกแสวงหาประโยชน์ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอีก 


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า บันทึกความเข้าใจครั้งนี้ มีสาระสำคัญความร่วมมือ อาทิ 1) สถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์จะจัดจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวที่อยู่ระหว่างกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพ และช่วยเหลือทางกระบวนการยุติธรรมของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง ให้ทำงานกับสถานประกอบกิจการ ต้องดำเนินการจ้างงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับของกระทรวงแรงงาน 2) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง ดำเนินการอบรมให้ความรู้  ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงาน และจัดประชุมเพื่อพิจารณาความรู้ ความสามารถ  ความเหมาะสม และกระบวนงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่วมกับสถานประกอบกิจการ และ 3) สถานประกอบกิจการมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยระหว่างที่ผู้เสียหายเป็นลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ และห้ามมิให้กระทำการใดๆ ต่อผู้เสียหายที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ ตามกฎหมาย เป็นต้น  #ช่วย24ชั่วโมง#พม24ชม#ข่าวพมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น