พม. หนุนตั้งศูนย์รับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในอาเซียน (ACPHEED) พร้อมแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พม. หนุนตั้งศูนย์รับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ในอาเซียน (ACPHEED) พร้อมแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน


เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 66 นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 29 โดยมี รัฐมนตรีหรือผู้แทนที่รับผิดชอบการดำเนินงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และประเทศติมอร์เลสเต เข้าร่วม ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


นายอนุกูล กล่าวว่า ตนได้ผลักดันโครงการความร่วมมืออาเซียนในการขจัดหมอกควันข้ามแดน และส่งเสริมการดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน ตาม “ยุทธศาสตร์ฟ้าใส” “CLEAR Sky Strategy” ที่เสนอโดยประเทศไทย ประกอบด้วย C คือ ความมุ่งมุ่นอย่างต่อเนื่อง L คือ กลไกเพื่อยกระดับ E คือ การแบ่งปันประสบการณ์ A คือ เครือข่ายคุณภาพอากาศ และ R คือ การตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางของอาเซียนในการจัดการกับปัญหาหมอกควันข้ามแดน นอกจากนี้ ได้ร้องขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทำร่างข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ให้เสร็จสิ้น รวมถึงการจัดตั้งและเริ่มการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ ACPHEED ในประเทศไทย ศูนย์การป้องกันที่เวียดนาม และศูนย์การตรวจจับโรคอุบัติใหม่ที่อินโดนีเซียนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมวันนี้ มีการรับรองแผนงานหลักของเสาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งด้านสถาปัตยกรรมสุขภาพ การเสริมพลังหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาชนบท การส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในอาเซียนและพัฒนาสมรรถภาพของแรงงานสำหรับงานในอนาคต และการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคนพิการ


สำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยการประชุมฯ ครั้งที่ 30 กำหนดจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2566 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad