พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” ครอบคลุมทั้งประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2566

พม. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” ครอบคลุมทั้งประเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงภัยออนไลน์และเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน รวมทั้งพัฒนาตนเองรอบด้านและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐ ในการขับเคลื่อนงานด้านเด็ก ด้วยการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กให้มีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 โดยจัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2566 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชน เด็กในสถานรองรับภายใต้สังกัด ดย. เด็กกลุ่มเปราะบาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 500 คน อีกทั้ง 110 หน่วยงานในสังกัด ดย. ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อจัดกิจกรรมและเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน
ในปี 2566 มีการจัดงานสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติด้วยรูปแบบใหม่ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน คิวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งมีสภาเด็กและเยาวชนและส่วนภูมิภาคเข้ามาร่วมในการจัดงานนี้ รวมทั้งองค์กรเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กเข้ามาสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันชีวิตจริง และคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสข้างหน้า โดยมีบูธกิจกรรมแนะนำอาชีพ ตัดผม ทำขนม บูธนิทรรศการ บูธเกมประกอบการเรียนรู้ทักษะอาชีพ, การปกป้องคุ้มครองเด็กจากการใช้สื่อออนไลน์, กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์, การส่งเสริมความรู้ด้านการออม, การสร้างแรงบันดาลใจ ในการประกอบอาชีพสุจริต, กิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านการชมภาพยนตร์ (Netflix) กังฟูแพนด้า, กิจกรรมเปิดโอกาสเด็ก กลุ่มเปราะบาง เด็กในสถานรองรับ, เด็กพิการ, เด็กการเคหะแห่งชาติ, เด็กที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 223 คน, กิจกรรมพาน้องดูหนังใน Major Cineplex ชมภาพยนตร์ หนุมาน White Monkey เพื่อให้เด็ก ๆ ได้แลกเปลี่ยน สิ่งที่ได้รับจากการชมภาพยนตร์, การมอบเกียรติบัตร “เด็กดีเด่น” ประจำปี 2566 จำนวน 13 คน, มอบรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดเรียงความ หัวข้อ "อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย : การรู้ทันทางภัยออนไลน์" จำนวน 50 คน และกิจกรรมพาเด็กในสถานรองรับ สัมผัสและเรียนรู้ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนที่มีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส มีการอยู่อาศัยร่วมกันของคนหลายศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม เพื่อให้เด็กได้รับความรู้เพิ่มเติม เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำไปสร้างผลงานที่ทำให้ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจ และช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม อีกทั้งกระทรวง พม. โดย ดย. ได้มีความร่วมมือกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ในการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้มีการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลอย่างปลอดภัย (Digital Literacy) โดยดำเนินการผ่านการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์สื่อคุณภาพ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของกระทรวง พม. และสภาเด็กและเยาวชน
ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ การอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมไทยได้อย่างมีความสุข เพื่อให้ห้อนาคตเด็ก อนาคตประเทศไทย เติบโตได้อย่างงดงามและมีคุณภาพ และครอบครัวมีหน้าที่ช่วยกันปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน และหล่อหลอมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ชุมชน สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องบูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพื่อจัดสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความพร้อมทั้ง กาย ใจ อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา รับผิดชอบต่อสังคมมีหลักคิดที่ถูกต้อง มุ่งหวังพัฒนาเด็กให้เข้าสู่คนที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านอาชีพ มีความรู้และสามารถใช้สื่อออนไลน์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น