พก. แนะสถานประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

พก. แนะสถานประกอบการ ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 13.00 น. ที่ อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางพรนิภา มาสิลีรังสี รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะโฆษกกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดเผยถึงการจ้างงานคนพิการประจำปี 2566 ว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จะต้องรับคนพิการเข้าทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 คน เศษที่เกิน 50 ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน

ปัจจุบัน เป็นการช่วงเวลาที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั่วประเทศ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและยื่นแบบรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี 2566 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างฯ ทราบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 1) ให้นับจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการทั้งหมดของนิติบุคคล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 2) ให้รับคนพิการเข้าทำงานตามมาตรา 33 ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 (หากได้ล่าช้าจะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามจำนวนวันที่ไม่ได้จ้างงาน) 3) ให้ส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 โดยยื่นคำขอให้สิทธิต่อกรมการจัดหางาน และ 4) ให้ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมาตรา 34 ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2566 มิฉะนั้นจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยอัตราค่าจ้างต่ำสุดของประเทศที่ใช้คำนวณเงินประจำปี 2566 คือ 328 บาท คูณ 365 วัน คูณจำนวนคนพิการที่ไม่ได้จ้างงาน จะเป็นเงิน 119,720 บาท ต่อปี/คน

ทั้งนี้ สามารถยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปี 2566 ได้ดังนี้ กรณีสำนักงานใหญ่ของนายจ้างตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นได้ ณ กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ชั้น 1 อาคาร เอวิออน (AVION) ตั้งอยู่เลขที่ 914 ถนนพระราม5 (ปากซอยระนอง2) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ตึกใหม่) และกรณีสำนักงานใหญ่ของนายจ้างตั้งอยู่ต่างจังหวัด ให้ยื่นได้ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ หรือสามารถยื่นรายงานมาตรา 33 มาตรา 35 หรือส่งเงินเข้ากองทุนฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสมัครใช้งานระบบได้ที่ https://ejob.dep.go.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad