รมว.พม. ขับเคลื่อนเชิงรุกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ปี 2566 พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ ONE STOP SERVICE - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566

รมว.พม. ขับเคลื่อนเชิงรุกศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ปี 2566 พร้อมให้บริการสวัสดิการสังคมแบบ ONE STOP SERVICE

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ สวนดินทอง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง เพื่อร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร กระทรวง พม. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในการกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ปี 2566 โดยตั้งเป้าหมายให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยและกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว ด้วยการให้บริการสวัสดิการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยทำงานให้การช่วยเหลือดูแลร่วมกับภาคีเครือทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน รวมทั้งภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
นายจุติ กล่าวว่า ต่อไปเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล หรือ อพม. จะลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้าน เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมช่วยเหลือดูแลประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น