พม. พร้อมบูรณาการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

พม. พร้อมบูรณาการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน KICK OFF โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมงาน นายจุติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีการลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565 - 2570 "เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง" ระหว่าง 12 กระทรวง ซึ่งจัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นับเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพตามหลักกลยุทธ์ 4 H : ด้านสติปัญญา (Head) ด้านอารมณ์ จิตใจ (Heart) ด้านทักษะ ฝีมือ อาชีพ (Hand) และด้านสุขภาพ (Health) ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (Home)

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพเด็กตามบันทึกข้อตกลงฯ และนโยบายการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) สู่เป้าหมายหลัก "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงร่วมกันดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ เพื่อพัฒนาเด็กไทยในระดับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ให้มีทักษะการเรียนรู้ 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ทักษะชีวิต 2) ทักษะสังคม 3) ทักษะสุขภาพ 4) ทักษะการจัดการสิ่งแวดล้อม 5) ทักษะรู้เท่าทันเทคโนโลยี และ 6) ทักษะการจัดการงานอนามัยโรงเรียน สำหรับการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความพร้อมต่อการดำเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่ นำไปสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านให้มีความพร้อมทั้งความรู้และทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

#ช่วย24ชั่วโมง#ช่วย24ชม#พมช่วย24ชม#ข่าวพม.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น