กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ฟรี! - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ฟรี!

นางสาว ชวนชม จันทะวงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยว่า พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครเข้าอบรมเสริมสร้างทักษะความรู้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 400 คน ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวและในชุมชนอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาจำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และในชุมชน โดยคุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

1. ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว 2. อาสาสมัคร 3. ประชาชนทั่วไป 4. ผู้ที่สนใจที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

สำหรับหัวข้ออบรม ประกอบด้วย 1. ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ 2. โรคและกลุ่มอาการผู้สูงอายุ 3. อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ 4. ทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุ 5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 6. จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพใจผู้สูงอายุ7. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ อาทิเช่น สำนักโภชนาการ กรมอนามัย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โอพีพีวาย คลับ ทั้งนี้เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ผู้อบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากกรมกิจการผู้สูงอายุ หรือหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 02 642 4306 หรือ Facebook กรมกิจการผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น