สรพ. จัดอบรม SHA Coach in action skill training workshop - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สรพ. จัดอบรม SHA Coach in action skill training workshop


ดร.บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุม SHA Coach in action skill training workshop ในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2567 ณ ห้องเลอเบลแอร์ อะมารีดอนเมือง กรุงเทพฯ


การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านมิติจิตวิญญาณสำหรับกลุ่ม SHA Coach ในการทำหน้าที่ตามบทบาทการขับเคลื่อนจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ในการนําแนวคิดจิตวิญญาณในการทํางานลงสู่ระบบงานอย่างมีประสิทธิผล โดยบทบาทของ SHA Coach ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของสถาบันฯ ในการส่งเสริมการนำมิติจิตวิญาณลงสู่การปฏิบัติ สร้างความเข้าใจและเรียนรู้ร่วมกันกับโรงพยาบาล ส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่เครือข่าย คัดเลือกโรงพยาบาลที่มีความโดดเด่นในด้านนี้ เพื่อการวางแผน การพัฒนาต่อยอดจนได้รับการประเมิน SHA Program Certificate สามารถบูรณาการมิติจิตวิญญาณในแนวทางที่ สรพ. กำหนด (Spiritual Healthcare in Action) ในการเยี่ยมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพแก่สถานพยาบาลในทุกระดับขั้นได้ สามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรผู้ช่วยในการสอน การทำกิจกรรมกลุ่ม SHA Skill ได้ และทำหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนจิตวิญญาณที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันฯ ได้


โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงสมร บุญผดุง และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมบรรยาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้มีเนื้อหาการอบรม ได้แก่ SHA overview & Concept and implementation (1-8 SHA in Action and SHA Supplement) รวมทั้งแนวทางการประเมินตนเอง SHA Program Specification , ทักษะสำคัญของการเป็นโค้ช (Coaching skill )การฟังเชิงรุก (Active Listening) ฟังให้ลึกถึงความรู้สึก ความเชื่อ ความคิด สามารถจับประเด็นและได้ยินในสิ่งที่ผู้รับการโค้ชไม่ได้พูดและทวนออกมาได้ และทักษะการตั้งคำถาม (positive questioning skill) และการสร้าง Growth zone , แนวคิดของการฟังและสื่อสาร แบบสุนทรียสนทนา โดยใช้ world café และการฟัง 4 ระดับ ของ Otto Charmer ตามแนวคิด U theory เพื่อให้สามารถเข้าใจในระดับ inner life และองค์ประกอบจิตวิญญาณ , Total Relaxation, Appreciation and Gratitude มิติของศิลปะ การเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง และเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ รวมทั้งทักษะการ แนะนำ การนำ SHA in Action ลงสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน โดยคาดว่าจะสามารถนำทักษะที่ได้รับการพัฒนาในครั้งนี้ไปใช้ในการทำหน้าที่ Quality Coach ของสรพ. และทำหน้าที่ SHA Coach ต่อไปได้อีกด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น