พม. หารือผู้แทน Handicap International องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ประเด็นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ สมาพันธรัฐสวิส - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พม. หารือผู้แทน Handicap International องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ประเด็นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ สมาพันธรัฐสวิส


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (สมาพันธรัฐสวิส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้แทนไทย หารือกับผู้แทนองค์กร Handicap International ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ซึ่งในภาพรวมได้หารือถึงสถานการณ์ด้านคนพิการ การให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ รวมถึงการดูแลฟื้นฟูคนพิการ ภายใต้ความท้าทายจากแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง โดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชน รวมถึงสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ บริการกายอุปกรณ์ และการส่งเสริมให้คนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการของภาครัฐ


โอกาสนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนในประเด็น การกำหนดประเภทความพิการ การฝึกอบรมคนพิการ การสร้างความตระหนักของคนพิการต่อสิทธิและสวัสดิการ ตลอดจนบทบาทของภาครัฐในการสนับสนุนการดูแลคนพิการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มีหลายประเด็นที่มีการดำเนินการสอดคล้องกับการดูแลคนพิการในประเทศไทย อาทิ ความพยายามในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และความท้าทายทางด้านการศึกษากับการจ้างงานคนพิการ ตลอดจนบริการล่ามภาษามือสำหรับคนพิการในที่ทำงาน การผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงาน ซึ่งยังมีโครงสร้างอาคารสมัยเดิมที่เป็นความท้าทายของการปรับเปลี่ยนสู่การรองรับ Universal Design และการช่วยเหลือคนพิการจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ผ่านการบูรณาการของหน่วยงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ / การสนับสนุนทุนการศึกษา การเรียนรู้ร่วมกัน


นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนในประเด็นการสนับสนุนผ่านกลไกกองทุน การส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในด้านคนพิการ ตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ และการคุ้มครองคนพิการที่ผนวกรวมคนพิการจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและคนพิการทุกคนในสังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น