สรพ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพี่เลี้ยงปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ” ปี 2567 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สรพ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาพี่เลี้ยงปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ” ปี 2567


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และบรรยายหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนสถานพยาบาลปฐมภูมิและหลักคิดการนำมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิสู่การปฏิบัติ ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาพี่เลี้ยงปฐมภูมิ ตามมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ ในโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการสถานพยาบาลปฐมภูมิ ปี 2567 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม Phoenix 1-2 HALL 9-12 อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้พี่เลี้ยงคุณภาพปฐมภูมิ เรียนรู้และเข้าใจหลักคิดการพัฒนาคุณภาพ และสามารถนำแนวคิดการพัฒนา 3P (Purpose-Process-Performance) ในการพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิ ความเข้าใจ กรอบแนวคิดมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิ, เครื่องมือการประเมินตนเอง เพื่อไปสร้างการเรียนรู้กับบุคลากรและสถานพยาบาลปฐมภูมิในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาทักษะสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยงการพัฒนาคุณภาพ เช่น การสร้างสัมพันธภาพ, การค้นหาคุณค่าด้วยสุนทรียสาธก (AI), การสื่อสารสร้างสรรค์,การสร้างการเรียนรู้จากข้อมูลสารสนเทศ การตามรอยที่หน้างานและการโค้ชอย่างมีเป้าหมาย สำหรับเป็นเครื่องมือคุณภาพในการสร้างกระบวนการเรียนรู้กับบุคลากรในพื้นที่ ให้มีความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวกต่อการพัฒนาคุณภาพ
โดยการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ. ทรนง พิลาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สรพ., อ.วราภรณ์ สักกะโต หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม และที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ สรพ. เข้าร่วมเป็นทีมวิทยากร และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ โดยมีบุคลากรที่สนใจเป็นพี่เลี้ยงปฐมภูมิ จาก จ. เชียงราย, จ. สกลนคร, เขตพื้นที่สุขภาพที่ 9 (นครชัยบุรินทร์), เขตพื้นที่สุขภาพที่ 4 (นครจตุบุรีศรีปทุมทอง) และเจ้าหน้าที่สรพ. ประมาณ 90 ท่าน ซึ่งหลังการอบรม พี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมจะลงเยี่ยมกระตุ้น รพ.สต. ในพื้นที่ในการพัฒนาตามมาตรฐานปฐมภูมิ การประเมินตนเอง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสถานพยาบาลปฐมภูมิในพื้นที่ให้เข้าสู่การพัฒนาและประเมินรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิขั้นพัฒนาต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น