พม. หารือ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ประเด็นการช่วยเหลือคนพิการ และผู้ประสบภัยตามอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ณ สมาพันธรัฐสวิส - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พม. หารือ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ประเด็นการช่วยเหลือคนพิการ และผู้ประสบภัยตามอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ณ สมาพันธรัฐสวิส


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (สมาพันธรัฐสวิส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้แทนไทย เข้าพบหารือกับนางสาวอุษณา พีรานนท์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา โดยหารือในหลายประเด็น ได้แก่ การดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยเฉพาะการอนุวัติพันธกรณีด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลผ่านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการดูแลคนไทยในต่างประเทศที่ผนวกรวมการให้ความช่วยเหลือคนพิการโดยรวม ซึ่งมีการดำเนินการตามพันธกรณีที่เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Right of Persons with Disabilities) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางในอนาคต ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยทุ่นระเบิดและคนพิการไทยในภาพรวม

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น