สรพ. ร่วมหารือทิศทางบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล กับนโยบายด้านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและอบจ.ภูเก็ต...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สรพ. ร่วมหารือทิศทางบูรณาการ การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล กับนโยบายด้านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและอบจ.ภูเก็ต...Sเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล นำทีมสรพ. เข้าพบ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาฯ, นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดอบจ., ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และ ผอ.รพ.สต. 3 แห่ง ณ ห้องประชุม conference องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือแนวทางทิศทางบูรณาการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลกับนโยบายด้านสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและอบจ.ภูเก็ต รวมทั้งแลกเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครอบคลุมการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานพยาบาลปฐมภูมิในพื้นที่กับอบจ.ภูเก็ต ตามนโยบาย “อยู่ที่ไหน ก็ใกล้หมอ” จังหวัดภูเก็ต มีการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสังกัด อบจ.จำนวน 21 แห่ง ครบ 100% แนวทางการขับเคลื่อน โดย สรพ. เสนอการใช้มาตรฐานสากล มาตรฐานสถานพยาบาลปฐมภูมิและกลไกการพัฒนาคุณภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ครอบคลุม การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาเครือข่ายระบบบริการเพื่อประชาชนชาวภูเก็ต ตอบโจทย์นโยบายของอบจ. เรื่อง Safety city และ Healthy City เพื่อให้ภูเก็ตเป็น Model ต้นแบบของระบบบริการสุขภาพกับการเป็น Medical hub ร่วมด้วยโดยสรพ. ขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 กำหนดให้มีการกำหนดมาตรฐานและรับรองคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล เพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน และยกระดับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการของสถานพยาบาล สรพ. พร้อมทำหน้าที่ดังกล่าวกับทุกหน่วยงานองค์กรสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อประชาชน

ทั้งนี้ สรพ. มีแผนการดำเนินการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง อบจ.ภูเก็ต สสจ. และโรงพยาบาล ในวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ณ จังหวัดภูก็ต และประกาศนโยบายในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้เป็นต้นแบบของประเทศไทยในโอกาสต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น