สรพ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเครือข่าย Membership ปี 2567” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สรพ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเครือข่าย Membership ปี 2567”ดร. บรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงเครือข่าย Membership ปี 2567” ระหว่างวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม กินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯโดยการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารสรพ. นพ.ทรนง พิราลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สรพ., อ.วราภรณ์ สักกะโต หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม, ทพญ.รตนอร จูห้อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาและเครือข่าย, อ.รัชดาภรณ์ ทุมมาสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรม และ อ.โกเมธ นาควรรณกิจ ผู้เยี่ยมสำรวจ ร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากและทีมที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ได้แก่ อ.พัทธนันท์ คงชุ่ม, นางสาวจันทร สังข์สุวรรณ, นางเจษฎา ศรีงาม, นางวลีรัตน์ สุธนนันท์, นางสาวอภิพร ต้นศรี, นางอังคณา นามบุตร และนางสาวอรชร มาลาหอม เข้าร่วมเป็นวิทยากรประจำพื้นที่และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย


สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลสำหรับพี่เลี้ยงคุณภาพเครือข่าย ในด้านมาตรฐานและการใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน, เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพ 3P, การพัฒนาทักษะการรับฟังและจับประเด็น, ทักษะการโค้ชอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงการทำความเข้าใจการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พี่เลี้ยงคุณภาพนำไปต่อยอด หรือใช้ประโยชน์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สถานพยาบาลในพื้นที่ในฐานะพี่เลี้ยง และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในเครือข่าย Membership โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นพี่เลี้ยงคุณภาพ จาก 21 เครือข่าย/จังหวัด เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 70 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น