"วราวุธ" หนุน เครือข่าย พม. ในนครปฐม จัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เสริมสร้าง ความสุขทั้งกาย-ใจ เฉลิมพระเกียรติฯ..S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

"วราวุธ" หนุน เครือข่าย พม. ในนครปฐม จัดมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ เสริมสร้าง ความสุขทั้งกาย-ใจ เฉลิมพระเกียรติฯ..S


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างพฤฒพลังเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขาดโอกาสหรือประสบปัญหาในพื้นที่ต่างๆ ให้ได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และนายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

นายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตประชากร มีอัตราเด็กเกิดน้อย ในขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีการคาดการณ์ว่า ปี 2576 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมสูงอายุระดับสุดยอด ซึ่งขณะนี้ พบว่าผู้สูงอายุอยู่ลำพังคนเดียวหรือถูกทอดทิ้ง และขาดผู้ดูแล ทำให้สูงอายุกลุ่มเปราะบางจะต้องดูแลกันเอง เป็นผลมาจากรูปแบบครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีหลักประกันความมั่นคงด้านรายได้นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. ขอขอบคุณจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และนายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการมหกรรมสุขภาพสูงอายุนี้ขึ้น เพราะวันนี้ ประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยของเราเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรง มี Active Aging มีกิจกรรมทางกายภาพ มีกิจกรรมฝึกสมองให้กับผู้สูงอายุนั้น จะเป็นการชะลอการเสื่อมโทรมลงของร่างกายและสมองเป็นอย่างดีนายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยของเราวันนี้ต้องดูแลตั้งแต่เด็กแรกเกิด เด็กที่อยู่ในครรภ์จนถึงผู้สูงอายุ การเตรียมตัวเข้าสู่สภาวะสูงอายุนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ การออม การปรับปรุงที่พักอาศัย รวมถึงการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมมากมายหลายอย่าง และต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลนครปฐม ที่ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีน ขอชื่นชมชมรมผู้สูงอายุของทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกัน เพราะมีกิจกรรมมากมายให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม รวมไปถึงสถานศึกษา ที่มีนักศึกษา คณะพยาบาล มาร่วมกิจกรรมครั้งนีั และถือว่าให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และการสร้างสิ่งแวดล้อมทสุขภาวะที่ดีให้กับผู้สูงอายุ เพื่อที่จะไม่เป็นภาระทางด้านสาธารณสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ และกำลังคน


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดอื่นๆ จะมีกิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น มีกิจกรรมรื่นเริง กิจกรรมเพื่อพัฒนาทั้งร่างกายและดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั่วทุกภาคจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในระยะต่อไป เนื่องจากวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ ประมาณ 13 ล้านคน การที่จะดูแลตนเองและคนที่เรารักนั้นเป็นหัวใจสำคัญ การที่สังคมไทยเป็นสังคมสูงอายุ แปลว่าคนทุกๆ คนต้องหันมาใส่ใจผู้สูงอายุ โดยเฉพาะพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่เรารัก และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงอายุทุกคนมีช่วงสูงวัยที่มีความสุขทั้งกายและใจ และกระทรวง พม. ขอเป็นกำลังสำคัญในการดูแลทุกๆ คน#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น