สรพ. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสถานพยาบาล (Hospital Accreditation Collaborating Center, HACC) ครั้งที่ 2/2567 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สรพ. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสถานพยาบาล (Hospital Accreditation Collaborating Center, HACC) ครั้งที่ 2/2567


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสถานพยาบาล ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความร่วมมือฯ ครั้งที่ 2/2567 ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมชานเรือน ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Onlineคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงสมร บุญผดุง ผู้ทรงคุณวุฒิ สรพ. และนพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ.ฝ่ายการสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สปสช., และ นพ.สุผล ตติยนันทพร ผอ. HACC เขตนครชัยบุรินทร์, พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ. HACC รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ มีวาระประชุมในการสื่อสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีองค์ประชุมมาจากกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือฯ และวาระพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือฯ แห่งใหม่ จำนวน 2 แห่ง คือ HACC อุบลมุกศรีโสธรเจริญ และ HACC ภาคตะวันออก โดยมีผู้แทน HACC ใหม่จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ นพ.สุรพร ก้อนทอง HACC ภาคตะวันออก และ นพ.ประพฤทธิ์ ธนกิจจารุ รองผอ. ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี นำเสนอ โครงสร้างการดำเนินงาน เป้าหมายของ HACC แห่งใหม่ แผนการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป็นศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล โดยที่ประชุมได้พิจารณาและจะมีมติเสนอต่อสรพ. ดำเนินการและแต่งตั้งเป็นศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลแห่งใหม่ในโอกาสต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น