สรพ. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติการ Community of practice หมวด Mental health ครั้งที่ 1 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

สรพ. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติการ Community of practice หมวด Mental health ครั้งที่ 1แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติการ Community of practice หมวด Mental health ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 13:30 – 15:30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Online


สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในหมวด Mental health เพื่อลดอุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ในหมวด Mental health เรื่องเจ้าหน้าที่ถูกคุกคามทางจิตใจ และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการเรียนรู้การจัดการแก้ไขปัญหาอุบัติการณ์เกิดแนวทางปฏิบัติสำหรับ รพ.


การประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก นพ. ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, ดร.ชลพินทุ์ เชิดผล และ อ.กัลฐิพร ชัยประทานพงษ์ ร่วมบรรยายทฤษฎีในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในโรงพยาบาล และแลกเปลี่ยนบทเรียนที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ถูกคุกคามทางจิตใจ (violence) ที่เกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีแนวทางสำคัญในการป้องกันสาเหตุที่ส่งผลต่อเจ้าหน้าที่ถูกคุกคามทางจิตใจ 2 แนวทาง คือ 1) การพัฒนาเชิงระบบในหน่วยงาน เช่น การวางระบบ HR ในการเตรียมกำลังคนและหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสม 2) กำหนดทีมบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อรองรับและกำหนดแนวทางการป้องกันอุบัติการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การนำระบบ Employee Assistance Program (EAP) มาช่วยในการจัดการกับภาวะการเจ็บป่วยทางจิตของบุคลากร ได้แก่ การพูดคุยกับหัวหน้างานมากขึ้นหรือทีมงานเพื่อรับฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การติดตามต่อเนื่อง พูดคุยบ่อยๆ มีการประชุมอย่างสร้างสรรค์ และทำ AAR สม่ำเสมอให้เป็นวิถีองค์กรเพื่อให้บุคลากรรู้สึกปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน HA หมวด I-5 บุคลากร (Personal) การพัฒนาขีดความสามารถและความเพียงพอเพื่อให้งานของบุคลากรบรรลุผลสำเร็จ โดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อสวัสดิภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างคนทำงานในทีม ในองค์กร ที่ตอบสนองการทำงานกับผู้รับบริการนั้น โดยมีรพ. สมาชิกในโครงการ 3P safety Hospital ปี 2567 ที่รายงานอุบัติการณ์ระดับความรุนแรงส่งผลกระทบถึงผู้ป่วย E ขึ้นไป ในหมวด Mental health เช่น ผู้จัดการบริหารความเสี่ยง, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, หัวหน้าฝ่ายการแพทย์และพยาบาล และผู้ที่สนใจจำนวน 30 รพ. เข้าร่วมการประชุมกว่า 150 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น