ปลัด พม. พร้อมหนุนความร่วมมือ World Bank เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทบกลุ่มเปราะบาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ปลัด พม. พร้อมหนุนความร่วมมือ World Bank เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกระทบกลุ่มเปราะบาง


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ  นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "สภาวะความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" ว่า ประเทศไทยมีความเปราะบางต่อผลกระทบจากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างมาก  ตามที่องค์การสหประชาชาติได้แจ้งเตือนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 -2570 จะเป็นช่วง 5 ปี ที่อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยในปี 2564 ประเทศไทยได้ถูกจัดเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง อันดับที่ 9 ของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP เป็นอันดับ 5 ของโลก ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้และทรัพย์สินของมนุษย์โดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง จะได้รับผลกระทบมากกว่าคนกลุ่มอื่น อีกทั้งข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF ระบุว่า ในปี 2564 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 50 จาก 163 ประเทศ ที่เด็กมีความเสี่ยงสูงสุดต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสัดส่วนที่รุนแรงกว่าประชากรกลุ่มอื่น เป็นต้น


นายอนุกูล กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand's National Adaptation Plan NAP) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ เพื่อมุ่งสู่การมีภูมิคุ้มกัน ลดความเปราะบาง สร้างขีดความสามารถในการปรับตัวที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยกระทรวง พม. มีความเกี่ยวข้องกับสาขาที่ 6 “การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์” และได้มีนโยบายขับเคลื่อนแก้วิกฤตประชากร เพื่อการปรับตัวและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย 


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างกระทรวง พม. และธนาคารโลก (World Bank) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวง พม. จะนำผลงานวิจัย "สภาวะความเปราะบางของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" โดยทีมนักวิจัยธนาคารโลก (World Bank) ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแผนงานและโครงการร่วมกัน เพื่อเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป#ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม#Climatechange #กลุ่มเปราะบาง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น