พม. ROU ร่วม Access4u ออสเตรเลียยกระดับวิชาการและบริการแก่คนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่ง แบบครบวงจร - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พม. ROU ร่วม Access4u ออสเตรเลียยกระดับวิชาการและบริการแก่คนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่ง แบบครบวงจร


เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และแคทเธอรีน มิลเลอร์ ประธานกรรมการบริหารองค์การ Access4u ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยแผนงานการเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


นางจตุพร กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ และโครงสร้างประชากร รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีความมุ่งมั่นในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ และฟื้นฟูสมรรถภาพคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการผลักดันทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และแสวงหาภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบและบริการมีประสิทธิภาพ


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ร่วมมือกับองค์การ Access4U ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนประเทศออสเตรเลีย ในการดำเนินกิจกรรมและการสนับสนุนทางวิชาการด้านการจัดบริการสำหรับคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่งแบบครบวงจร สำหรับความร่วมมือดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2563 แต่กรมฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญทางวิชาการในการจัดบริการสำหรับบุคคลไร้ที่พึ่ง และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสำหรับการลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วย “แผนงานการเรียนรู้และพัฒนาคนไร้บ้านและคนไร้ที่พึ่ง” ระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกับองค์การ Access4U ประเทศออสเตรเลีย จึงเป็นไปเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และบุคลากรในองค์กร ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งระหว่างประเทศ อันสอดรับกับนโยบาย ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น