“วราวุธ” หนุนเยาวชนเป็น อพม. รุ่นใหม่ อาสาเพื่อสังคม พร้อมส่งอบรมจิตอาสา เรียนรู้ ศก.พอเพียง - เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

“วราวุธ” หนุนเยาวชนเป็น อพม. รุ่นใหม่ อาสาเพื่อสังคม พร้อมส่งอบรมจิตอาสา เรียนรู้ ศก.พอเพียง - เอาตัวรอดในภาวะวิกฤต...S


เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม Tolopoti Hotel & Resort อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีปิดโครงการผู้นำ อพม. รุ่นใหม่ อาสาเพื่อสังคม (New Gen Volunteer Leadership) พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 54 คน โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน  ทั้งนี้ มีนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะผู้บริหาร พม. นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุธาภรณ์ บุญวงษ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  เข้าร่วมงาน

นายวราวุธ กล่าวว่า ปัจจุบัน กระทรวง พม.  โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมี อพม.ทั่วประเทศกว่า 381,463 คน เพื่อเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของกระทรวง พม. ในการเข้ามาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โดยการชี้เป้า เฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม และร่วมพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง นำไปสู่ การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย 

นายวราวุธ กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อขยายเครือข่าย อพม. ของกระทรวง พม. จึงเล็งเห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ด้วยการเข้ามาเป็น อพม. รุ่นใหม่ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจึงได้ขับเคลื่อนโครงการ  อพม. รุ่นใหม่ อาสาเพื่อสังคม (New Gen Volunteer Leadership) ซึ่งวันนี้ เป็นการ Kick off เพื่อให้น้องๆ เยาวชน อพม. รุ่นใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับทักษะการทำงานด้านอาสาสมัครและการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามภารกิจของกระทรวง พม. อีกทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนการทำงานของ อพม. อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปลูกฝังการสำนึกรักบ้านเกิดและแรงบันดาลใจมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างมีคุณภาพต่อไป 
นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่น้องๆ ทุกคน ได้รับจากการอบรมเป็น  อพม. รุ่นใหม่ ครั้งนี้ จะทำให้เรารู้สึกและเข้าใจได้ว่า เวลาเจอผู้สูงอายุ คนพิการ เขาอยู่กันอย่างไร ทำงานกันยังไง และเมื่อเราเติบโตขึ้น เราจะได้ไปทำงานให้กับสังคมในมิติต่างๆ ขอให้เราทำงานด้วยใจ ซึ่งน้องๆ ทั้ง 54 คนในวันนี้ ทั้งจากสถานศึกษาใน จ.สุพรรณบุรี  รวมถึงกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้เป็น อพม. รุ่นใหม่ รุ่นบุกเบิก และเป็น อพม. รุ่นแรกที่เด็กที่สุด ซึ่งเป็นก้าวใหม่ของสังคมไทยที่เป็นคน Gen Z และถ่ายทอดไปยังคน Gen Alfa ในการที่จะทำงานเพื่อสังคมอย่างไรบ้าง วันนี้เมื่อเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เราจะช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง และวันนี้สังคมไทยกลายเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์แบบ น้องๆ ทุกคนจะต้องเตรียมตัวว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วจะทำอย่างไร ไม่ว่าจะในเรื่องการออม การลงทุน การทำงาน รวมถึงการรักษาสุขภาพ วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกคน ที่เป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ ที่จะทำให้รู้ว่าการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมนั้น มีประโยชน์อย่างไร และอยากจะขอให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการช่วยพาน้องๆ ทั้ง 54 คน ได้เข้าไปฝึกอบรมจิตอาสาที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ) เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรรุ่นใหม่จากเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต ซึ่ง ศอญ. จะให้คำตอบกับน้องๆ ทุกคนได้#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #อพมรุ่นใหม่ #อาสาเพื่อสังคม #กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ #พส


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น