สรพ. ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน...H - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สรพ. ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน...H


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Function Six (AB) ชั้น 5 โรงแรมสยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพมหานครด้วยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินโครงการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยดําเนินการกับองค์การมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวม 36 แห่ง โดยที่มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกําหนดให้มีการประเมินความคุ้มค่าฯ องค์การมหาชนที่จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนั้น เพื่อชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมิน ความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนแก่องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชนสำหรับการสัมมนานี้ ได้รับเกียรติจาก เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์การมหาชน มีการชี้แจงกรอบและแนวทางการประเมินความคุ้มค่า โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประเมินความคุ้มค่า โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีคลินิกให้คําปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะร่วมด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น