มท.ประชุมบูรณการทุกภาคส่วนผ่านระบบ Webex Meeting เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง และปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

มท.ประชุมบูรณการทุกภาคส่วนผ่านระบบ Webex Meeting เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง และปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในระดับพื้นที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Webex Meeting ณ ห้องเฟื่องนคร อาคารดำรงราชานุสรณ์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 65 เวลา 13.30 น.

นายชยาวุธ จันทร กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญและบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ในระดับพื้นที่ โดยให้จังหวัดต่าง ๆ ที่มีประเด็นข้อเรียกร้องดำเนินการรวบรวมข้อมูลของปัญหาและบูรณาการแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งในวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ใน 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน พะเยา เชียงราย สุรินทร์ พังงา ยโสธร สุราษฎร์ธานี ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ขอนแก่น ภูเก็ต สตูล กระบี่ ระนอง นครศรีธรรมราช และอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องให้ได้ข้อยุติและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

นายชยาวุธ จันทร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการเน้นย้ำและเร่งรัดติดตามให้มีการดำเนินการโดยเร่งด่วน คือ ประเด็นการศึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล จำนวน 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายการแก้ไขสัญชาติไทย เครือข่ายลาวอพยพ เครือข่ายชาวเลอันดามัน และเครือข่ายไทลื้อ และคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎร์ ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพะเยา อุบลราชธานี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ชุมพร และสตูล เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องสถานะและสิทธิของบุคคลให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566

นาย ชยาวุธ จันทร กล่าวทิ้งท้ายว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดที่มีข้อร้องเรียน เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ให้เรียบร้อยโดยเร็ว หากมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้างให้จังหวัดเร่งประสานงานไปยังกรมที่ดิน สำหรับปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคลให้จังหวัดเร่งประสานงานไปยังกรมการปกครอง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad