ครม.ผ่านร่างกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดให้สถานประกอบการบางประเภท ต้องมีจนท.ฝ่าย Safety ในการทำงาน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ครม.ผ่านร่างกฎกระทรวงแรงงาน กำหนดให้สถานประกอบการบางประเภท ต้องมีจนท.ฝ่าย Safety ในการทำงาน


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคล เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นกลไกในการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ อาทิ

1.กำหนดสถานประกอบการที่ต้องดำเนินการตามร่างกฎกระทรวงนี้ในบัญชีท้าย โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สถานประกอบการตามบัญชี 1 เช่น อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น สถานประกอบการตามบัญชี 2 เช่น อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น และสถานประกอบการตามบัญชี 3 เช่น โรงรับจำนำ โรงถ่ายทำภาพยนตร์ สนามกีฬา เป็นต้น

2.กำหนดประเภทและระดับของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยตำแหน่ง มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร (2)เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยหน้าที่เฉพาะ มี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคชั้นสูง และระดับวิชาชีพ โดยเจ้าหน้าที่แต่ละประเภทและระดับต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

3.นายจ้างของสถานประกอบการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น (1)สถานประกอบการตามบัญชี 1 ที่มีลูกจ้าง 2 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพอย่างน้อย 1 คน (2)สถานประกอบการตามบัญชี 2 ที่มีลูกจ้าง 50 คนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 100 คน ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคชั้นสูงอย่างน้อย 1 คน (3)สถานประกอบการตามบัญชี 3 ที่มีลูกจ้าง 20 คนขึ้นไป ต้องจัดให้ลูกจ้างระดับหัวหน้างานทุกคนได้รับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

4.นายจ้างของสถานประกอบการที่มีลูกจ้างจำนวน 50 คนขึ้นไปต้องจัดให้มี คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยมีอำนาจหน้าที่ เช่น จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย จัดทำแนวทางป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน เป็นต้น

5.นายจ้างของสถานประกอบการตามบัญชี 1 และสถานประกอบการตามบัญชี 2 ที่มีลูกจ้างจานวน 200 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

6.นายจ้างต้องนำรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า ที่ประชุมให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย สภาสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ไปพิจารณาดำเนินการด้วย โดยในลำดับต่อไป จะส่งร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad