ครม.เคาะ! แผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ “One Map” 11 จังหวัด ใช้มาตราส่วนเดียวกัน 1 : 4000 แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ครม.เคาะ! แผนที่แนวเขตที่ดินรัฐแบบบูรณาการ “One Map” 11 จังหวัด ใช้มาตราส่วนเดียวกัน 1 : 4000 แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ว่า ครม. เห็นชอบผลดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และรับรองเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐ กลุ่มจังหวัดที่ 1 จำนวน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม อ่างทอง สิงห์บุรี สมุทรสงคราม กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี (จากทั้งหมด 7 กลุ่มจังหวัด กลุ่มละ 11 จังหวัด) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนของหน่วยงานรัฐประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมป่าไม้ 2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 3) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4) กรมพัฒนาที่ดิน 5) กรมธนารักษ์ 6) กรมที่ดิน 7) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 8) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 9) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับและใช้มาตราส่วนในแผนที่แนบท้ายกฎหมายแตกต่างกัน จึงเป็นเหตุให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยมีพื้นที่รวม 542.35 ล้านไร่ มากกว่าพื้นที่ประเทศไทยที่มีประมาณ 320.7 ไร่  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมอบให้หน่วยงานที่มีที่ดินของรัฐแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้แผนที่ One Map ที่ ครม.ให้ความเห็นชอบแทนแผนที่แนบท้ายกฎหมายและใช้เป็นแนวเขตที่ดินของรัฐตามกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน โดยอาจขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติได้ไม่เกิน 180 วัน ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาแก้ปัญหาหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งให้กำหนดหลักการคุ้มครองและรับรองการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ในการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐนั้นด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น