วธ. เชิญชวนชม 77 สุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์ "เรื่องดีๆที่บ้านฉัน" ฝีมือเด็ก เยาวชนจากทั่วประเทศ ชวนกดโหวตผลงานชิงรางวัล Popular Vote - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วธ. เชิญชวนชม 77 สุดยอดผลงานสื่อสร้างสรรค์ "เรื่องดีๆที่บ้านฉัน" ฝีมือเด็ก เยาวชนจากทั่วประเทศ ชวนกดโหวตผลงานชิงรางวัล Popular Vote


นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม
ได้ขับเคลื่อนนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม มุ่งปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก และการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ตามแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565 ) โดยได้จัดทำกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมหัวข้อ “เรื่องดีๆที่บ้านฉัน” เพื่อส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สื่อได้มีบทบาทในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม และเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลักอย่างแท้จริงในการกล่อมเกลาคนในสังคมหรือสมาชิกในครอบครัวให้มี คุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรม และค่านิยมที่ดี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้เกิดครอบครัวคุณธรรมนำสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความรัก สามัคคี เอื้ออาทร เป็นชุมชน สังคมแห่งความสุข

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้หลังจากกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ได้ดำเนินการเปิดรับผลงานสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “เรื่องดีๆที่บ้านฉัน” ประเภททีม จำนวนทีมละ 2 คน ประกอบด้วย เด็กหรือเยาวชน และผู้ปกครอง และได้แบ่งการประกวดออกเป็นระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศนั้น ขณะนี้กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว โดยได้นำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 77 ผลงาน เผยแพร่ทาง YouTube Channel ช่อง Culture Surveillance Bureau เพลย์ลิสต์ Popular Vote เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน ระดับประเทศจึงขอเชิญชวนรับชมผลงานสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนและร่วมโหวตผลงานเพื่อเข้าชิงรางวัล Popular Vote ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้ ผลงานคลิปวิดีโอที่มีจำนวนผู้กดถูกใจ (Like) จำนวนมากที่สุด โดยนับจำนวนผู้กดถูกใจ (Like) จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. จะได้รับรางวัล Popular Vote โดยเจ้าของผลงาน ทั้ง 77 ผลงาน จะได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการอบรมส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับกระทรวงวัฒนธรรม
อย่างไรก็ดี การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ระดับประเทศ นอกจากการคัดเลือกรางวัล Popular Vote
จะมีการคัดเลือกผลงานสื่อสร้างสรรค์เพื่อรับรางวัลต่างๆ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 6 รางวัล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad