สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คว้า 2 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2563 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม คว้า 2 รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปี 2563


จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดี และรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น โดย พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล

สำหรับการได้รับรางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด และด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด แสดงให้เห็นถึงการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม ชัดเจน รอบคอบ โปร่งใส มีมาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดและความเสียหายหรือเกิดการทุจริตภายในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายนอกกระทรวงกลาโหม

#กลาโหม135ปี #สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม #กองบัญชาการกองทัพไทย #กองทัพบก #กองทัพเรือ #กองทัพอากาศ #สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น