กทม. เดินหน้าประชุมสร้างความเข้าใจระหว่างสำนักและเขต มุ่งบรรลุเป้าหมาย 22 นโยบายเร่งด่วน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กทม. เดินหน้าประชุมสร้างความเข้าใจระหว่างสำนักและเขต มุ่งบรรลุเป้าหมาย 22 นโยบายเร่งด่วน


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 67 นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามเป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ (HOST) โดยมี นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ประธานกลุ่มเขต และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมที่เกิดขึ้นนี้เป็นการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานระดับสำนักและสำนักงานเขต เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน 22+ เป้าหมาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยในวันนี้เป็นการประชุมติดตามเป้าหมายเร่งด่วนตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ และยังมีอีกหลายสำนักที่ตนจะต้องเข้าไปติดตามการดำเนินงานต่อไปจากนั้น ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินการของเป้าหมายในระบบบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (BMA Policy Tracking) ที่สำนักสิ่งแวดล้อมดำเนินการเอง และเป้าหมายที่สำนักสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพ โดยมีสำนักงานเขตเป็นหน่วยงานร่วม ซึ่งประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ (เป้าหมาย 200,000 ต้น) การเพิ่มสวน 15 นาที (เป้าหมาย 156 แห่ง) การจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม (เป้าหมายร้อยละ 100 ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) ปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง (เป้าหมาย 73,200 ตัน) และการตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน (เป้าหมาย 2,473 จุด)

โดยผลการดำเนินการในเรื่องการปลูกต้นไม้ ได้ดำเนินการแล้ว 218,910 ต้น (ปลูกไม้ยืนต้น 45,719 ต้น จากเป้าหมายไม้ยืนต้น 157,567 ต้น) ผลการดำเนินการในเรื่องการเพิ่มสวน 15 นาที ดำเนินการแล้ว 57.05% เรื่องการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 100) จำนวน 31 สำนักงานเขต ผลการดำเนินการสูงกว่าร้อยละ 50 จำนวน 7 สำนักงานเขต และผลการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 12 สำนักงานเขต เรื่องปริมาณขยะที่คัดแยกจากต้นทาง ผลการดำเนินการเท่ากับ 49,574 ตัน โดยบรรลุตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 สำนักงานเขต ผลการดำเนินการตั้งแต่ร้อยละ 25 จำนวน 41 สำนักงานเขต ผลการดำเนินการมากกว่าร้อยละ 25 จำนวน 4 สำนักงานเขต


ในส่วนของเรื่องการติดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดเป้าหมายแล้วเสร็จ (2,473 จุด) และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้แจ้งให้สำนักงานเขต (หน่วยสนับสนุน) เร่งผูก OKR และลงข้อมูลเป้าหมายผลการดำเนินงาน รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของสำนักสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 26 OKR ซึ่งได้ผูกกับโครงการครบแล้ว มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ผูกกับ OKR รวม 97 โครงการ รวมถึงมีการรายงานผลการดำเนินการครบทุกโครงการ จำแนกเป็น ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 92 โครงการ

จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการติดตามเป้าหมายเร่งด่วนฯ โดยรายงานถึงค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการขับเคลื่อนงานของสำนักสิ่งแวดล้อมในฐานะเจ้าภาพหลักเพื่อลดปัญหาและนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมได้หารือในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น