“ธเนศพล” นำทีม ลุย จ.ปทุมธานี ติดตามงาน พม. เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ - คนไร้ที่พึ่ง - คนพิการ...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567

“ธเนศพล” นำทีม ลุย จ.ปทุมธานี ติดตามงาน พม. เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ - คนไร้ที่พึ่ง - คนพิการ...S


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เลขานุการ รมว.พม.) นำทีมผู้บริหาร ได้แก่ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. และ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจด้านผู้สูงอายุของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี โดยมี หน่วยงานทีม พม. หนึ่งเดียว จ.ปทุมธานี ร่วมลงพื้นที่นายธเนศพล กล่าวว่า วันนี้ ตน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ตั้งใจลงมาลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในสถานรองรับแห่งนี้ ซึ่งท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ฝากความห่วงใย และส่งกำลังใจมาถึงคุณลุงคุณป้า คุณตาคุณยายทุกท่าน และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และจะมาลงพื้นที่เยี่ยมทุกท่านด้วยตนเองอย่างแน่นอน วันนี้ ได้นำสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุมามอบให้ สำหรับเรือนนอนหลังเดิมที่กำลังปรับปรุงใหม่ ตนจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ผู้สูงอายุในที่นี้ สามารถนอนหลับได้อย่างสบาย ไม่ต้องตื่นมาอาบน้ำบ่อยๆ อีกต่อไปนายธเนศพล กล่าวว่า นอกจากนี้ ตนได้เดินทางไปลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจด้านคนไร้ที่พึ่งและคนพิการของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่นายธเนศพล กล่าวว่า สำหรับจังหวัดปทุมธานีมีประชากร จำนวน 1,219,199 คน โดยมีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 208,951 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 ของจำนวนประชากรทั้งหมด โดยพบสถานการณ์ปัญหาจังหวัด 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การหย่าร้าง โดยมีสถิติการหย่าร้างและความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 3,750 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 57.3 สูงสุดเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ 2) เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก มีเด็กที่เข้ารับบริการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จำนวน 930 คน สูงที่สุดเป็นลำดับที่ 5 ของประเทศเช่นเดียวกัน 3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุประสบปัญหาไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และติดสังคม ร้อยละ 97.60 และ 4) ความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย มีผู้สูงอายุเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและแจ้งความประสงค์ในการซ่อมแซม จำนวน 406 หลังคาเรือน และมีชุมชนที่ประสบปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะเพื่ออยู่อาศัย จำนวน 3,490 หลัง

นายธเนศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พม. จ.ปทุมธานี ได้ดำเนินงานสำคัญเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็น 1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2) ปรับปรุงซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ 3) การสนับสนุนการจัดงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี 4) การส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในภาครัฐและภาคเอกชน 5) การเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืน 6) การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสในการประกอบอาชีพ : ซ่อมบ้านสู่ทางเลือก สร้างอาชีพสร้างรายได้ และ 8) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร#ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #ปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น