สรพ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น-ปัญหา-อุปสรรคต่อแนวทางการเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

สรพ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น-ปัญหา-อุปสรรคต่อแนวทางการเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00–15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Onlineโดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่อแนวทางการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) รวมทั้งรับฟังความต้องการสิ่งที่ต้องการช่วยเหลือสำหรับสถานพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองการพัฒนาและเคยได้รับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) ที่ขาดความต่อเนื่องมาระยะหนึ่ง โดยมีผู้บริหารหรือผู้แทน ของสถานพยาบาลที่เคยได้รับการรับรองการพัฒนาหรือรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น จำนวนทั้งสิ้น 25 แห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งผลจากการรับฟังส่วนใหญ่พบว่าสถานพยาบาลกำลังดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองคุณภาพขั้นมาตรฐาน และมีปัญหาขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ผู้ประสานงาน และผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ รวมทั้งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ขาดความต่อเนื่องของการรวบรวมผลลัพธ์ของการพัฒนา โดยความต้องการของสถานพยาบาลส่วนใหญ่ต้องการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพ ในการช่วยส่งเสริมการพัฒนา ต้องการองค์ความรู้และแนวทางการประเมินตนเองที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพและขอรับรองกระบวนการคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ สรพ. ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่าย HACC และเครือข่ายเขตพื้นที่จังหวัดในการช่วยเหลือในด้านความรู้ในมาตรฐาน HA ต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น