งานแสดงแสง สี เสียง“การแสดงตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์ 14-15 เม.ย.67 นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567

งานแสดงแสง สี เสียง“การแสดงตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์ 14-15 เม.ย.67 นี้


นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวเปิดเผยว่า การจัดงานแสดง “การแสดงตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์” (กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2567 ซ้อมใหญ่เหมือนจริง ในวันที่ 13 เมษายน เวลา 19.00น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี อารยธรรมอีสานใต้ และร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับช้างจังหวัดสุรินทร์ให้คงอยู่สืบไป


ทั้งนี้แผนโยบายของรัฐบาล ข้อ 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยการสร้างสิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ และเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากวิถีชีวิตชุมชน เน้นให้ความรู้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมตลอดจนการอำนวยความสะดวกต่าง ๆโดยจังหวัดสุรินทร์ ในอดีตประชากรประกอบด้วยชนชาติต่างๆ เช่น ชาวไทย-กูย ไทย-ลาว และไทย-เขมร ซึ่งปลูกข้าวมาแต่โบราณ มีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวมากมาย รวมถึงการเลี้ยงช้างเพื่อช่วยงานเกษตรกรรม และปัจจุบันเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวดอกมะลิ เมล็ดพันธุ์ ข้าวที่บริสุทธิตรงตามสายพันธุ์และมีปริมาณมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งได้มีการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เกษตรกรมีการปลูกข้าวหอมมะลิเป็นพืชหลักจนมีชื่อเสียง ซึ่งชาวสุรินทร์กล่าวว่า “ข้าวหอม มะลิสุรินทร์ หอม ยาว ขาว นุ่ม” 


สุรินทร์ยังเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีวัฒนธรรมการทอผ้าไหมมายาวนานและได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมานานจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และจังหวัดสุรินทร์ ยังเป็นเมืองเลี้ยงช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีช้างเลี้ยงส่วนใหญ่ในพื้นที่ 3 อำเภอหลักๆ ประกอบด้วย อำเภอท่าตูม จำนวน 449 เชือก อำเภอชุมพลบุรี จำนวน 109 เชือก และอำเภอเมืองสุรินทร์ ประมาณ 60 กว่าเชือก ทั้งนี้ในพื้นที่ของอำเภอท่าตูมและอำเภอชุมพลบุรี ชนพื้นเมืองชาวกูย จะนิยมเลี้ยงช้างมาแต่โบราณ มีประวัติเล่าขานสืบต่อกันมาว่า มีชาวกูย ที่เรียกกันว่า “มะ เสดียง สดำ” สมัยก่อนนิยมไปจับช้างป่ามาเลี้ยงใช้งานในชีวิตประจำวันเสมือนสมาชิกในครอบครัว และนิยมใช้ช้างซึ่งเป็นสัตว์มงคลในการแห่ตามงานประเพณีและพิธีต่าง ๆ โดยเฉพาะที่บ้านตากลาง ตำบลกระโพ ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 62 กิโลเมตร ชาวบ้านนิยมเลี้ยงช้างประจำบ้านไว้เป็นจำนวนมากซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักบ้านตากลางในนาม “หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง”


จังหวัดสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดสุรินทร์ มีศักยภาพในการแข่งขันและการประชาสัมพันธ์ควบคู่กับการส่งเสริมการตลาดเชื่อมโยงกับการดำเนินงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ จึงนำประวัติของชาวกูย หรือตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์ ชีวิตและความเป็นอยู่และการค้าขายของคนจังหวัดสุรินทร์ ในสมัยดั้งเดิมของคนสุรินทร์ การเล่าขานตำนานช้างไทย หรือตำนานของคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์ มาจัดงานเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นเป็นอีกหนึ่งโครงการ เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์และกระตุ้นเศรษฐกิจ รายได้และการบริการให้กับคนสุรินทร์เพิ่มมากยิ่งขึ้นจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน รวมทั้งชมความน่ารักของช้างสุรินทร์ ชมศิลปะวัฒนธรรมประเพณี ผ่านการแสดงแสงสีเสียง งานสืบสานตำนานช้างไทยภายใต้กรอบแนวคิด “ภาคภูมิวิถีคนวิถีช้าง รอยทางแห่งเมืองสุรินทร์” โดยมีองก์การแสดง(ฉาก) ดังนี้

องก์ที่ 1 " รอยอารยธรรมเมืองสุรินทร์”
องก์ที่ 2 "แสงแห่งศรัทธาศีรขรภูมิ"
องก์ที่ 3 "วิถีช้างวิถีชาวกูย คนเลี้ยงช้าง“
องก์ที่ 4 "กองทัพช้างเกริกเกียรติกล้า“
องก์ที่ 5 "เย็นศิระพระบารมีเรืองรวีเมืองช้างสุรินทร์"

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานแสดง“การแสดงตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์” (กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2567 ซ้อมใหญ่เหมือนจริง ในวันที่ 13 เมษายน เวลา 19.00น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วน ตลอดจนสื่อมวลชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมงานในวันแถลงข่าววันนี้ และขอความกรุณาช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “การแสดงตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์” (กิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2567 นี้

กำหนดการ การแถลงข่าวการแสดงแสง สี เสียง ตำนานคนเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2567 วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น