พม.จังหวัดตรัง พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ภายใต้กิจกรรม “1 วัน หิ้วชั้น (ปิ่นโต) แบ่งปันสาระ 1,000 สุข” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

พม.จังหวัดตรัง พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ ภายใต้กิจกรรม “1 วัน หิ้วชั้น (ปิ่นโต) แบ่งปันสาระ 1,000 สุข”


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์และเด็กที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพภายนอก ภายใต้กิจกรรม 1 วัน หิ้วชั้น (ปิ่นโต) แบ่งปันสาระ 1,000 สุข โดย นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นายนิตินัย อุทัยรังษี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และ นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง กล่าวต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วบ ผู้อุปการะเด็ก และเด็ก รวมจำนวนทั้งสิ้น 65 คน


นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า พม. โดย ดย. ได้มีการดำเนินงานจัดหาครอบครัวทดแทนหรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “ครอบครัวอุปถัมภ์” การสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่ เด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส รวมทั้งเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก ให้ได้รับการดูแลในบริบทของครอบครัวที่เหมาะสมของเด็กแต่ละคน ซึ่งเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอยู่ในครอบครัวและชุมชนอยู่ก่อนแล้ว หรือเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูในสถานรองรับและกลับคืนสู่ครอบครัวเครือญาติ สำหรับครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านการครองชีพอยู่ในภาวะยากลำบาก ยากจน จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ครอบครัวสามารถเลี้ยงดูเด็กต่อไปได้ และเด็กมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการลดการส่งเด็กเข้ารับการอุปการะในรูปแบบของสถานรองรับของทางราชการนางสาวโสพิญฐ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์และเด็กที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพภายนอก จึงใด้จัดกิจกรรม 1 วัน หิ้วชั้น (ปิ่นโต) แบ่งปันสาระ 1,000 สุข ขึ้นในวันนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและให้รู้เท่าทันภัยบนโลกออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัว ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดเครือข่ายผู้ปกครองในการคุ้มครองเด็กโดยครอบครัวอีกด้วย


ทางด้าน นายนิตินัย กล่าวว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ซึ่งมีหน้าที่ในการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้มีความมุ่งมั่นและส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ภาคบังคับ พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัว ในรูปแบบวิธีการให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามกระบวนงานทางสังคมสงเคราะห์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุงสุดของเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบของที่ระลึกสำหรับเด็กที่จบการศึกษาประจำปี 2567 การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็กและการเสริมพลังครอบครัว การให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กถือเป็นวัคซีนที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดตรัง กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งปัน 1,000 สุข
สุดท้ายนี้ พม.จังหวัดตรังได้แสดงความยินดีกับเด็กในครอบครัวที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเข้าเรียนทุกคน และขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรม และที่สำคัญขอขอบคุณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่จัดในการจัดโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้ พม.จังหวัดตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น