สรพ. จัดสัมมนาชี้แจงภาพรวมและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับผลการดําเนินการด้านการดูแลสุขภาพ...P - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

สรพ. จัดสัมมนาชี้แจงภาพรวมและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อยกระดับผลการดําเนินการด้านการดูแลสุขภาพ...P


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เปิดการประชุมชี้แจงภาพรวมและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับผลการดำเนินการด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare Results) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00–14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Online


สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและกลไกส่งเสริมให้สถานพยาบาลสามารถประเมินผลการดำเนินการและใช้ประโยชน์จากผลทบทวนการดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยมี สถานพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล (THIP) และโครงการ 3P Safety Hospital ในปีงบประมาณ 2567 จำนวน 247 แห่ง เข้าร่วมประชุมซึ่งในอนาคตการยกระดับคุณภาพผ่านกระบวนการใช้ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจด้านต่าง ๆ จะสามารถส่งผลให้โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการยกระดับและเพิ่มความครอบคลุมสถานพยาบาลได้รับการพัฒนาและประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA และการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการคุณภาพ รวมถึงการสร้างกลไก เครื่องมือคุณภาพให้กับสถานพยาบาลเพื่อยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “สถานพยาบาลมีระบบคุณภาพระดับสากล ประชาชนปลอดภัยด้วยมาตรฐาน HA” นำมาสู่แผนปฏิบัติการของสถาบันที่มีความเชื่อมโยงมาจากยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ด้านบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น