คปภ. เล็งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ความคุ้มครองผู้ที่หายจากโรคมะเร็งเข้าถึงระบบประกันภัย...In - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2567

คปภ. เล็งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ความคุ้มครองผู้ที่หายจากโรคมะเร็งเข้าถึงระบบประกันภัย...In


นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้จัดประชุมคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ฯ ได้ทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นการตีความเงื่อนไขและข้อตกลงคุ้มครองของสัญญาประกันภัย ในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ อันจะช่วยให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ของสำนักงาน คปภ. เป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม เป็นธรรม และให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กับผู้เอาประกันภัย อาทิ การพิจารณาให้ข้อคิดเห็นในการกำหนดเงื่อนไขและความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ การปรับปรุงผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับผู้ประสบภัยจากรถ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยสุขภาพ โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ เพื่อให้มีความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคมะเร็งส่วนบุคคล (สำหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย และอยู่ในภาวะโรคสงบแล้ว) ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการพัฒนาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย แต่ปัจจุบันได้รับการรักษาพยาบาลหายแล้วหรืออยู่ในภาวะโรคสงบแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบการประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจได้

โดยสำนักงาน คปภ. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาทางการแพทย์ฯ ไปปรับปรุงเงื่อนไข และข้อตกลงคุ้มครอง รวมทั้งใบคำขอเอาประกันภัย เพื่อให้เหมาะสมเกิดความชัดเจน และเป็นแบบประกันภัยสุขภาพที่สามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งสำหรับผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการทำประกันภัย และอยู่ในภาวะโรคสงบแล้ว จะเป็นส่วนช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการประกันภัยสุขภาพภาคสมัครใจได้อย่างทั่วถึงและทำให้ระบบประกันภัยสุขภาพเติบโตอย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น