จังหวัดตรัง รวมพลังสตรีกว่า 1,000 คน สร้างสรรค์งานพัฒนา เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2567

จังหวัดตรัง รวมพลังสตรีกว่า 1,000 คน สร้างสรรค์งานพัฒนา เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567


เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ อาคารศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง (พช.ตรัง) นำโดย นางสาวนวภัทร หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง (สนง.พมจ.ตรัง) นำโดย นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พมจ.ตรัง จัดงานชุมนุมสตรีจังหวัดตรัง เนื่องในวันสตรีสากล ครั้งที่ ๓๙ ประจำปี ๒๕๖๗ : สตรีตรังรวมพลังสร้างสรรค์งานพัฒนา สร้างความมั่นคงทางอาหารสืบสานภูมิปัญญา OTOP อนุรักษ์ผ้าไทยใส่ให้สนุก โดยมี นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงาน และมี นางสวาทวรรณ์ มนัสนิโลบล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน โดยมี เครือข่ายและผู้นำสตรี จาก 10 อำเภอ กว่า 1,000 คน เข้าร่ามงาน


นายทรงกลด กล่าวว่า วันสตรีสากล ได้รับการรับรองให้เป็นวันสำคัญของโลก โดยองค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากการเรียกร้องสิทธิของผู้ใช้แรงงานหญิงที่ถูกกดขี่เอารัด เอาเปรียบ และการถูกเลือกปฏิบัติที่มีต่อชนชั้นแรงงาน ดังนั้นวันสตรีสากลของทุกปี องค์กรที่ทำงานด้านสตรีทั่วโลกก็ได้ออกมาแสดงพลัง และร่วมทำกิจกรรมให้สังคมทั่วโลกได้รับรู้ถึงศักยภาพและพลังสตรี ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้น่าอยู่ และสงบสุข ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน ได้เริ่มดำเนินงานพัฒนาสตรี มาตั้งแต่ ปี 2505 จนถึงปัจจุบัน โดยยึดนโยบายให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อม เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยกระตุ้นให้สตรีมีความคิดริเริ่ม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความกระตือรือร้น มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถช่วยตนเองและครอบครัวได้ ตลอดจนมีความรู้ในการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้ พม. โดย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ก็มีบทบาทเกี่ยวกับสตรีในด้านการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและสร้างความเข้มแข็ง สตรี ครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี ผู้ที่ แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำเนิด เป็นต้นนายทรงกรด กล่าวต่ออีกว่า จังหวัดตรัง ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสตรี องค์กรสตรี สิทธิบทบาทสตรี เพราะถือเป็นทรัพยากรบุคคลมากกว่าครึ่งของประชากรเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน จึงได้มีการจัดกิจกรรมชุมนุมสตรีตรังมาอย่างต่อเนื่องแล้วรวม ๓๘ ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จนกลายเป็นตำนานชุมนุมสตรีจังหวัดตรัง และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมชุมนุมสตรีตรังขึ้นเป็นครั้งที่ ๓๙ ภายใต้แนวคิด “สตรีตรังรวมพลังสร้างสรรค์งานพัฒนา สร้างความมั่นคงทางอาหารสืบสาน ภูมิปัญญา OTOP อนุรักษ์ผ้าไทยใส่ให้สนุก” มีผู้นำสตรีเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังสร้างสรรค์งานพัฒนา ให้ผู้นำสตรีจากทุกหมู่บ้าน ตำบล ได้สืบสาน พัฒนา งานนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ทั้งเรื่องการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การส่งเสริมอาชีพรายได้ OTOP อนุรักษ์มรดกผ้าไทยใส่ให้สนุก และได้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรี การพัฒนาสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการยกย่องประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่ผู้นำสตรี ที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคม โดยมีกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รับบริจาคโลหิตของสมาชิกสตรีในระดับตำบล หมู่บ้าน นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญา OTOP, บรรยายการพัฒนาสตรีและองค์กรสตรี กิจกรรมเดินแบบโชว์ผ้าไทย 11 ทีม ส.ส.ตรัง พบปะสร้างคุณค่า เสริมพลังใจ พัฒนาสตรีตรัง การแสดงกลุ่มสตรี,การมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น, และการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสตรี ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้บูรณาการงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังทั้งนี้ นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า พม.ตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการทำงานแบบ พม.หนึ่งเดียว ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ให้บรรลุผลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน รวมถึงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อสวัสดิภาพของประชาชนโดยในวันนี้ พม.จังหวัดตรังได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคน ช่วยกัน แอดไลน์ ESS ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้ หากพบเห็นหรือตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย/ถูกข่มขู่ว่าจะทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นผู้คลุ้มคลั่งและการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายสามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Line OA ที่ช่วยสร้างความปลอดภัย แก่ตัวเองและชุมชนเพียงแชร์ให้เพื่อน แอดไลน์ @esshelpme หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/GetbF8D นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น