"วราวุธ" แนะ พส. แก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่ง-ไร้บ้าน หนุนตั้งศูนย์ส่งเสริม& พัฒนาทักษะชีวิต Regional Cluster พร้อมแก้ปัญหาขอทาน ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับผู้แสดงความสามารถ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

"วราวุธ" แนะ พส. แก้ปัญหาคนไร้ที่พึ่ง-ไร้บ้าน หนุนตั้งศูนย์ส่งเสริม& พัฒนาทักษะชีวิต Regional Cluster พร้อมแก้ปัญหาขอทาน ยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับผู้แสดงความสามารถเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) พร้อมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เข้าร่วม ณ บริเวณชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯนายวราวุธ กล่าวว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ และการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม โดยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ตนได้มอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจเรื่องของคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้าน ที่ควรมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตในลักษณะ Regional Cluster เพื่อให้ครอบคลุมการช่วยเหลือในทุกพื้นที่ มุ่งสู่การเป็นผู้นำการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในระดับ ASEAN โดยอาจเชิญประเทศสมาชิกประเทศอาเซียนร่วมประชุมหารือ Best Practice Sharing เกี่ยวกับการแก้ปัญหาคนไร้บ้าน เพื่อเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในฐานะผู้นำเรื่องคนไร้บ้าน และอาจนำไปสู่การมีมติในคณะกรรมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในอนาคต อีกทั้งทำงานในเชิงป้องกันคนไร้บ้านหน้าใหม่ไม่ให้กลายเป็นคนไร้บ้านถาวรและออกแบบมาตรการการคุ้มครองสวัสดิภาพแบบสมัครใจและแบบมีเงื่อนไข รวมทั้งทบทวนการวิเคราะห์จำนวนกลุ่มเป้าหมายให้สามารถสะท้อนสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถนั้น ให้พิจารณาความเหมาะสมของกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขของการใช้บริการภายในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง มาตรการรองรับผู้กระทำความผิดซ้ำซ้อน โดยคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาการขอทานและการใช้บริการด้วยความสมัครใจ และยกระดับพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับผู้แสดงความสามารถเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง

ในส่วนของนิคมสร้างตนเอง ควรให้มีการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงาน BCG ในพื้นที่ โดยพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานมิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำการเกษตรของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง และส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งพัฒนาพื้นที่นิคมสร้างตนเอง 43 นิคม สู่โมเดล Sandbox พื้นที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ BCG นิคมสร้างตนเอง
#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม
#กระทรวงพม #รมวพม #รับฟังทำจริง
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น