รมว.พม. นำทีมเสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย ดึงเครือข่ายแก้ปัญหาเด็กขายของริมถนน ชุมชนโค้งรถไฟยมราช...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รมว.พม. นำทีมเสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย ดึงเครือข่ายแก้ปัญหาเด็กขายของริมถนน ชุมชนโค้งรถไฟยมราช...Sเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในกิจกรรม “พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” พร้อมทั้งมอบอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน ให้กับประชาชนในชุมชน นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรม “รวมพลังอาสาสมัคร...พัฒนาชุมชน” ด้วยการทำความสะอาดปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนโค้งรถไฟยมราชให้น่าอยู่และปลอดภัย โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


นายวราวุธ กล่าวว่า ชุมชนโค้งรถไฟยมราช มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน 250 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้น 395 คน ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชน ซึ่งมีการเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมชุมชนโค้งรถไฟยมราช” เพื่อเป็นศูนย์บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำหรับคนทุกช่วงวัยในทุกมิติ และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมเป็นผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและครอบครัวขายพวงมาลัย จำนวน 12 ครอบครัว และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติทางสังคมนายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวง พม. เข้ามาดูแลและพัฒนาในสิ่งที่กระทรวง พม. ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี อีกทั้งวันนี้เป็นวันสำคัญ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี โดยถือโอกาสทำความดีร่วมกัน ที่ผ่านมา ชุมชนโค้งรถไฟยมราช มีปัญหาเรื่องเด็กและเยาวชน ซึ่งมีการขายพวงมาลัยริมถนนแห่งนี้ ก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กที่ออกมาขายดอกไม้ รวมถึงผู้ที่ผ่านสัญจรไปมา ดังนั้น ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ได้เข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา จนวันนี้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน โดยได้มีการจัดสถานที่ใหม่ให้ขาย รวมถึงการสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้เรียน และ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่มาช่วยคัดกรอง และดูแลในเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาในชุมชนนี้จะเป็นชุมชนต้นแบบและนำร่องขยายผลในการแก้ไขปัญหาชุมชนอื่นๆ ใน กทม. รวมถึงในหลายพื้นที่และต่างจังหวัด อย่างไรก็ตาม แต่ละพื้นที่มีบริบทข้อจำกัดของปัญหาที่แตกต่างกัน มีความละเอียดอ่อนที่ต้องศึกษา เข้าใจ และอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกันในการแก้ปัญหา


นายวราวุธ กล่าวต่อไปอีกว่า ทั้งนี้ การสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทยนั้น เกิดขึ้นจากชุมชนเล็กๆ ที่กระจายกันอยู่ทั่วกรุงเทพฯ ถ้าหากว่าชุมชนเล็กๆ เหล่านี้ ได้รับการสนับสนุนจนสามารถยืนด้วยความมั่นคงของฐานตนเองได้ ปัญหาต่างๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ครอบครัว และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ และทำให้สังคมอยู่ได้ด้วยความสมบูรณ์ อบอุ่น และมั่นคง โดยกระทรวง พม. จะทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีการแบ่งแยก โดยเราจะทำงานร่วมกันเป็น พม. หนึ่งเดียว เพราะว่าปัญหาของประชาชนนั้น เราไม่สามารถแบ่งแยกได้ ดังนั้น การทำงานของกระทรวง พม. จะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน และเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ กระทรวง พม. ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายเข้ามาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในชุมชนโค้งรถไฟยมราช ไม่ว่าจะเป็น 1) มูลนิธิ SOS สนับสนุนอาหาร จำนวน 200 กิโลกรัม 2) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 120 ชุด 3) ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 วัดมักกะสัน ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชน 4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เขตราชเทวี ให้บริการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 5) หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ร่วมบริการให้คำแนะนำการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม และ 6) การเคหะแห่งชาติ ให้คำแนะนำเรื่องที่อยู่อาศัย#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #รมวพม #รับฟังทำจริง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น