มหกรรมสื่อส่งเสริมพุทธศาสนา “สื่อ ธรรม ดี” พร้อมตักบาตรเทโว โรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาปี 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

มหกรรมสื่อส่งเสริมพุทธศาสนา “สื่อ ธรรม ดี” พร้อมตักบาตรเทโว โรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาปี 2566


เมื่อวันที่ 30 ต.ค.66 ที่พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)​ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส แถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “สื่อ ธรรม ดี” และงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจำปี 2566


สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา ว่า ในนามมส.ขอชื่นชมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วธ. และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมจัดมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุ่งพัฒนาสื่อเพื่อสร้างประโยชน์ ประสานสามัคคีด้วยหลักพลังบวร ได้แก่ บ้าน วัด ราชการ และบูรณาการภาคีเครือข่ายสื่อสารทุกแขนงมาร่วมกัน เพื่อความยั่งยืนและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี งานเผยแผ่และการสื่อสารนั้น เป็นมรดกธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้ให้พุทธบริษัท เพราะพระพุทธศาสนานั้น เป็นเครื่องหล่อหลอมความสามัคคี เพิ่มพูนความดี เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมจริยธรรมของสังคม เป็นศูนย์รวมแห่งวิถีชีวิตของพุทธบริษัท เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติโดยแท้ มส.จึงส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่เผยแผ่พุทธธรรมและเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ชุมชนในทุกด้าน ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมาย โดยร่วมประสานพัฒนาให้วัดสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างสามัคคีปรองดอง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และเข้าใจความแตกต่างทางความคิด พร้อมรับฟังและไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างสันติ นับเป็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีความสุขร่วมกัน สร้างประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ


พร้อมระบุว่าการจัดมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ จะนำไปสู่การเสริมสร้างและบูรณาการงานของคณะสงฆ์ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้พหูชนตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมผ่านการทำงานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงานศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ อันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ ทั้งเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคม สามารถให้คำแนะนำและร่วมนางยุพา กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวจะมี 2 รูปแบบ โดยกิจกรรมที่ 1 จัดในรูปแบบ On Ground Event ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 13 – 14 ธ.ค. 2566 ที่วัดพระเชตุพนฯ อาทิ นิทรรศการมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อ : ธรรม : ดี กิจกรรม “ไหว้พระเสริมดวง อิ่มบุญ อุ่นใจ” การเสวนา “เทศน์ ทอล์ก” ในหัวข้อ สุขด้วยธรรม และหัวข้อ สื่อ ธรรม ดี จากวิทยากรและศิลปินรับเชิญ ผู้มีความรู้ความเข้าใจและผู้ศึกษาด้านพระพุทธศาสนา ทั้งในปีนี้ได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความรู้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา โดยจัดทำโครงการประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “หนูได้ธรรม” และมีการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านระบบ live stream บน Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย ส่วนกิจกรรมที่ 2 Online Event ในรูปแบบ Virtual Exhibition เปรียบเสมือน Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ เข้าถึงได้โดยง่าย ภายใต้แนวคิด “อยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ผ่านช่องทาง www.มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข.comด้านดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อฯ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อพระพุทธศาสนาประเภทต่างๆ รวมถึงขยายช่องทางการสื่อสาร สาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อพระพุทธศาสนา ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมาย ในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad