ศูนย์คุณธรรม ผนึกพลัง 6 ภาคีเครือข่าย ร่วมประกาศเจตนารมณ์-ส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายในงานสมัชชาฯ ครั้งที่ 13 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

ศูนย์คุณธรรม ผนึกพลัง 6 ภาคีเครือข่าย ร่วมประกาศเจตนารมณ์-ส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายในงานสมัชชาฯ ครั้งที่ 13


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566  ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13  โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการ ศูนย์คุณธรรม และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม ได้ส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่ายแก่ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะที่กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อนำไปส่งมอบให้กับคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติต่อไป


โดยในงานได้มีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรม 6 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายองค์กรภาครัฐ, เครือข่ายการศึกษา เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน ครอบครัว, เครือข่ายธุรกิจเอกชน, เครือองค์กรทางศาสนา เด็กและเยาวชน เครือข่ายสื่อมวลชน และภาคีสมัชชาคุณธรรม 4 ภูมิภาค ได้จัดเวทีระดมรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มีตัวแทนเครือข่ายทั้ง 6 กลุ่มเข้าร่วมพิธีการประกาศเจตนารมณ์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อส่งมอบให้กับรัฐบาล โดยแต่ละเครือข่ายได้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างความร่วมมือร่วมใจส่งเสริมพัฒนา และต่อยอดความดี รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิเช่น การจัดให้มีการรายงานสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทยรายจังหวัด ด้วยเครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิต การสนันสนุนยกระดับเครือข่ายพี่เลี้ยงครอบครัวและพี่เลี้ยงชุมชนให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนา การกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้มีการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม การพัฒนาครู และบุคลากรด้านการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างระบบเครดิตทางสังคมอย่างจริงจังต่อเนื่อง การส่งเสริมให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อ และพัฒนานักสื่อสารคุณธรรมให้แพร่หลาย และการผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่ให้เป็นวาระของจังหวัดศูนย์คุณธรรมมีภารกิจในการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม โดยใช้กระบวนการสมัชชาคุณธรรม เป็นเครื่องมือและกลไกขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เชื่อมโยงทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์คุณธรรม ได้จัดเวทีกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย นำเสนอต่อกลไกของคณะกรรมการสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ มีการขยายผลในระดับองค์กรและพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลสู่การปฏิบัติ และกำหนดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น