พม. มอบโล่เกียรติยศ - เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

พม. มอบโล่เกียรติยศ - เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 2566


เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 66 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอําพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” พร้อมมอบโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 จำนวน 100 รางวัล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) มอบหนังสือเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 แด่ผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงาน และนางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวเบิกผู้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ณ ห้องปริ้นซ์ บอลรูม 2-3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ


นายวราวุธ กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” โดยพิจารณาความเหมาะสมที่สำคัญคือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประกอบกับองค์การสหประชาชาติ (UNITED NATIONS) ได้ประกาศให้มีวันเยาวชนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2528 ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของประเทศ จึงได้ขับเคลื่อนจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศได้มีพื้นที่สำหรับการทำกิจกรรมและแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพและเจริญเติบโตสมวัยในทุกมิติทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวง พม. โดย ดย. ได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” นับเป็นปีที่ 38 โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน โดยมีการจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดี มีความสามารถอันเป็นแบบอย่าง มีสภาวะเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีผู้เข้ารับรางวัล จำนวน 100 ราย แบ่งออกเป็น 1) ด้านการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 2) ด้านการศึกษา วิชาการและนวัตกรรม และ 3) ด้านศิลปวัฒนธรรม การสื่อสาร และอาชีพนายวราวุธ กล่าวต่อไปอีกว่า วันนี้ รู้สึกมีกำลังใจที่ได้เห็นงานวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้ ได้เห็นน้องๆ เยาวชนมาร่วมมือกัน แสดงศักยภาพด้านต่างๆ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ไม่ว่าจะเป็น ผลงานศิลปะวัฒนธรรม จากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เยาวชนจิตอาสา เยาวชนรุ่นใหม่กับเทคโนโลยี ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่า เยาวชนไทยยังเป็นอนาคตประเทศ

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2566 กระทรวง พม. โดย ดย. มีการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศ ได้แก่ 1) ค่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน : รวมพลคนทำดี ปีที่ 8 “Smart Community Model ในเดือนธันวาคม 2565 2) กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “สานพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัล สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” ใน 76 จังหวัด และ 3) กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยพลังเด็กและเยาวชน ตลอดทั้งปี เป็นต้น  

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #รมวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad